Signali i sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U ovom predmetu korišten je algoritamski pristup signalima i sustavima tako da studenti stječu temeljna znanja potrebna u računarstvu, komunikacijama, automatici, elektronici i elektrotehnici. Student stječe znanja sljedećih cjelina. Signali kao funkcije. Diskretni i kontinuirani signali. Osnovne operacije nad signalima. Osnovni signali. Četiri Fourierove transformacije: CTFS, CTFT, DTFS, DTFT. Svojstva Fourierovih transformacija. Očitavanje signala i digitalna obradba kontinuiranih signala. Diskretna Fourierova transformacija. Sustavi kao funkcije. Memorijski sustavi. Linearni i vremenski stalni sustavi. Konvolucijski zbroj i konvolucijski integral. Odzivi linearnih vremenski stalnih sustava. Prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike. Laplaceova i z-transformacija u analizi vremenski stalnih sustava. Model sustava s varijablama stanja. Osnovne strukture u realizaciji linearnih sustava.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(4. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
(4. semestar)

Ishodi učenja

 1. Klasificirati signale
 2. Objasniti i primjeniti testove na nepoznate sustave sa svrhom klasifikacije sustava u poznate kategorije
 3. Usporediti i interpretirati svojstva Fourierove, Laplaceove i Z transformacije
 4. Izračunati odziv LTI vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih sustava u vremenskoj domeni
 5. Izračunati odziv LTI vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih sustava pomoću Laplaceove i Z transformacije
 6. Analizirati prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike sustava te objasniti svojstva sustava
 7. Analizirati MIMO sustave opisane s jednadžbama stanja
 8. Analizirati i implementirati linearne sustave koristeći blok dijagrame
 9. Objasniti vezu između kontinuiranih i diskretnih signala i sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se drže na hrvatskom jeziku i njihovo pohađanje je obavezno.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe drže se svaki tjedan i u njihovom terminu rješavaju se ispitni zadaci.

Mješovito e-učenje

Studentima su na Moodle sustavu dostupni kvizovi za samoprovjeru znanja kojima mogu pristupati bez ograničenja i zadaci za domaću zadaću.

Samostalni zadaci

Studentima su dostupni brojni riješeni zadaci za vježbu i zadaci iz starih ispita.

Seminari

Na kolegiju se drži šest laboratorijskih vježbi i njihovo polaganje je preduvjet za polaganje kolegija.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 10 % 50 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 6 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 4 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 30 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 40 %
Ispit: Pismeni 51 % 100 %
Ispit: Usmeni 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija signala i sustava, Klasifikacija signala i sustava
 2. Parametri signala i sustava, Modeliranje signala i sustava
 3. Vremenski kontinuirani Fourierovi redovi (CTFS)
 4. Vremenski kontinuirana Fourierova transformacija (CTFT)
 5. Vremenski diskretan Fourierov red (DTFS)
 6. Vremenski diskretna Fourierova transformacija (DTFT)
 7. Nyquistova frekvencija, Aliasing u vremenakoj i frekvencijskoj domeni
 8. Interpolacija, Dimenzionalnost signala, Međuispit
 9. Impulsni odziv LVS sustava
 10. Konvolucijski zbroj i integral
 11. Linearni diferencijalni i diferencijski sustavi
 12. Definicija, sličnosti s Laplaceovom transformacijom, Svojstva
 13. Prijenosna funkcija, Primjena u rješavanju odziva LVS sustava
 14. Direktna, Kaskadna
 15. Paralelna, Transformacija varijabli stanja, Završni ispit

Literatura

Branko Jeren (2021.), Signali i sustavi, Školska knjiga
T. Petković, B. Jeren i ostali (2004.), Signali i sustavi zbirka zadataka, FER, elektroničko izdanje
B. P. Lathi (2004.), Linear Systems and Signals, Oxford University Press
A.V. Oppenheim and A.S. Willsky, with S.H. Nawab (1997.), Signals and Systems, Prentice-Hall
E.A.Lee, P.Varaiya (2011.), Structure and Interpretation of Signals and Systems, Second Edition, LeeVaraiya.org

Za studente

Izvedba

ID 183429
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
18 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
51 dovoljan