Sigurnost web-aplikacija

Opis predmeta

Web aplikacije i servisi jedan su od najbitnijih sastavnih elemenata Interneta kakvog poznajemo. Tendencija personalizacije internetskih usluga korisnicima rezultira u velikoj količini povjerljivih korisničkih podataka koji se koriste u okviru usluga. Kako bi se takvi podaci, kao i web aplikacije i servisi, adekvatno osigurali potrebno je poznavanje problema sigurnosti web aplikacija. U okviru predmeta prikazat će se najkorištenije arhitekture web aplikacija i servisa na kojima će biti pokazano kako uključiti sigurnost u sam dizajn. Predstavit će se najčešće ranjivosti, načini iskorištavanja te mogućnosti zaštite. Konačno, demonstrirat će se odabrani alati za provjeru ranjivosti web aplikacija.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Michal Zalewski (2012.), The Tangled Web, No Starch Press
OWASP; više autora (2020.), OWASP Testing Guide 4.0, OWASP
Bryan Sullivan, Vincent Liu (2011.), Web Application Security, A Beginner's Guide, McGraw Hill Professional

Za studente

Izvedba

ID 172131
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik