Aktivnosti na predmetu Seminar u ak. godini 2019./2020.

Pitanja o predmetu mogu se postavljati na e-mail adresu: predmet.seminar@fer.hr  

 

 

Preddiplomski predmet seminar se od akademske godine 2020./21. više ne drži.  

 

 

 

 

 

Početak aktivnosti Kraj aktivnosti Aktivnosti
Početak upisa
Kraj
upisa
 
 • Diplomski studij:  voditelj je mentor koji dodijeljen pri upisu na diplomskom studiju, u skladu s Pravilnikom. Početna stranica predmeta diplomski seminar je na adresi: 
  http://www.fer.hr/predmet/seminar_dipl               
 
do
petka
13.3.2020
u 23:59h
 Raspodjela studenata i otvaranja stranica grupa

U ovom razdoblju studenti će biti raspodjeljeni voditeljima (na preddiplomskom i diplomskom studiju) i otvorit će se stranice grupa. Stranice grupa će svaki student / voditelj nakon otvaranja vidjeti unutar izbornika predmeta, kao podizbornik stranice Seminar. Svaka grupa će se imenovati po imenu voditelja na predmetu seminar, a na stranici se nalazi i popis svih studenata kod dodijeljenog voditelja. 

 

Nakon što se otvore stranice grupa biti će objavljena obavijest na početnoj stranici predmeta. 
od objave raspodjele
do ponedjeljka
30.3.2020
u 23:59h
 Predaja nacrta seminarskog rada
 

Studenti su dužni što prije javiti se imenovanom voditelju i dogovoriti temu seminarskog rada. Temeljem toga studenti trebaju na stranici grupe ispuniti obrazac „Nacrt seminara“:

 • Naslov seminarskog rada
 • Kratak opis seminarskog rada
 • Popis poglavlja:
 1. Uvod
 2. Jedno ili više poglavlja vezanih uz temu seminara.
  U vezi naslova tih poglavlja potrebno je dogovoriti se s voditeljem seminara.
 3. Zaključak
 4. Literatura
 5. Sažetak
 • Popis predviđene literature.

Studentima koji do navedenog roka ne ispune sva obavezna polja, te pohrane Nacrt počet će se obračunavati negativni bodovi u kategoriji Aktivnost, na način da im se za svaki dan kašnjenja obračuna po jedan negativni bod.

Voditelji (nastavnici) mogu vidjeti nacrte studenata na stranici grupe odmah po uspješnom pohranjivanju studenata. Nacrt je moguće odobriti ili vratiti na doradu studentu bez negativnih bodova. 
do utorka
7.4.2020
u 23:59
 Ispravak nacrta
 
Svi studenti kojima je nacrt vraćen na doradu, trebaju popraviti nacrt.
 
Studentima kojima nastavnici do kraja ovog roka neće odobriti Nacrt seminarskog rada neće moći nastaviti rad na predmetu čime neće moći položiti predmet u ovoj ak. god. 
 
 
do
petka
24.4.2020
u 23:59
Predaja 1. verzije seminarskog rada 
 
Prvu verziju seminarskog rada studenti trebaju priložiti kao datoteku u forum na stranici predmeta Seminar u rubriku "1. verzija seminarskog rada". Za dodavanje datoteke kliknite na "Nova poruka", te uz poruku priložite datoteku.

Studenti vide samo svoj seminarski rad i odgovor nastavnika. Voditeljima (nastavnicima) je omogućen uvid u sve odgovore unutar foruma.
 
Studenti koji ne predaju 1. verziju seminarskog rada na vrijeme neće biti raspoređeni u prezentacijsku grupu, te neće moći položiti predmet u ovoj ak. god.
 
Sustav neće priznati predaju rada koji je poslan nastavniku putem mail-a, već isključivo samo kao predane datoteke unutar ispravne rubrike na stranici grupe.
 
Savjeti
Savjete za oblikovanje studentskih radova možete pronaći na sljedećem linku.
Pravopisne savjete možete pronaći na sljedećem linku
 

 
 
do
 utorka
12.5.2020
u 23:59
Formiranje i objava prezentacijskih grupa
 

U prezentacijske grupe bit će raspoređeni isključivo studenti kojima bude odobren Nacrt i koji predaju prvu verziju seminarskog rada. Pri raspoređivanju u prezentacijske grupe vodit će se računa o ravnomjernom rasporedu studentskih rangova po grupama.

 

Nakon što se formiraju grupe biti će objavljena obavijest na početnoj stranici predmeta.  
 
do četvrtka
14.5.2020
u 23:59
Predaja konačne verzije 
seminarskog rada i prezentacije
 
Studenti obavezno trebaju predati konačne verzije seminarskog rada i prezentacije na stranicu grupe. 
 
Savjeti
Savjete za izradu prezentacija možete pronaći na sljedećem linku
 
do petka
15.5.2020
 Određivanje termina prezentacije
 
Svi voditelji (nastavnici) za svoju prezentacijsku grupu u ovom tjednu trebaju odrediti datume i dvorane za održavanje prezentacija prezentacija seminarskog rada
ponedjeljak
18.5.2020
petak
5.6.2020
 Prezentacija rada
Držanje prezentacija i bodovanje studenata
 

Prisustvovanje prezentacijama u svojoj prezentacijskoj grupi je obavezno. Prezentacijska grupa sastoji se od studenata od nekoliko voditelja (oko 25 studenata).

Evidencija prisutnosti i bodovanje obavljat će se putem stranica predmeta Seminar. 

Bodovanje studenata iz prezentacijske grupe je obavezno, a bodove treba upisati na stranicu bodovanja do predviđeng roka za bodovanje, nakon ćega će se do tada uneseni bodovi automatski pohraniti kao konačni.

Izostanak s prezentacije ili nebodovanje prezentacije kojoj ste prisustvovali donosi po 1 negativni bod za svaki izostanak. 

Za jednostavnije bodovanje moguće je preuzeti obrasce sa popisom studenata iz grupe koji se generiraju na stranici Bodovanja. 

 
do ponedjeljka
15.6.2020
u 23:59h
Zadnji dan raspodjele bodova studenata