Seminar

Opis predmeta

Cilj ovog predmeta jest unaprijediti prezentacijske i komunikacijske vještine, kao i vještinu pisanja, kroz diskusiju o izabranoj tematici s ostalim studentima. Studenti će pred manjim grupama prezentirati najnovija dostignuća u poljima elektrotehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije te računarstva. Svaki će student istražiti i prezentirati jednu od tema predloženih na uvodnom predavanju.

Opće kompetencije

Studenti samostalno istražuju aktualne teme iz struke i znanosti. Pri tome bi trebali razviti i poboljšati vještine prikupljanja i evaluiranja potrebne literature, pripremu i izradu stručnog pisanog teksta prema uobičajenim izdavačkim normama stručnih i znanstvenih publikacija iz područja kojemu rad pripada, a prema preporuci voditelja i prezentirati svoj rad i stečeno znanje pred većom skupinom osoba, studenata i voditeljem. Student u sklopu ovog predmeta razvija i kritičko ocjenjivanje rada drugih.

Ishodi učenja

 1. opisati u sažetom pismenom izvještaju aktualne teme iz struke i znanosti
 2. povezati činjenice u preporučenoj literaturi sa znanjima stečenim na studiju
 3. objasniti i rezimirati zadanu temu pred grupom studenata
 4. procijeniti i kritički vrednovati kvalitetu prezentacija drugih studenata
 5. pripremiti izvještaj u skladu s preporukama za pisanje stručnih i znanstvenih publikacija
 6. primijeniti stečena znanja vještina komuniciranja za javnu prezentaciju zadane teme

Oblici nastave

Predavanja

Uvodna predavanja održavaju mentori na početku semestra radi upoznavanja studenata s mogućim temama seminara. Svaki student u zadnjim tjednima semestra prezentira svoj seminarski rad pred prezentacijskom grupom. Svi studenti sudjeluju u aktivnoj raspravi o temi nakon održanog izlaganja

Seminari

Nakon što s mentorom dogovori temu seminarskog rada, student u roku predaje nacrt rada na odobrenje. Nakon odobrenja od strane mentora, studenti pripremaju pisani izvještaj o odabranoj temi i izrađuju prezentaciju seminarskog rada. Nakon što mentor odobri ove dokumente, studenti mogu pristupiti javnoj prezentaciji svog rada. Kvalitetu prezentacije ocjenjuje mentor i studenti u prezentacijskoj skupini.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 20 % 0 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Dodjela voditelja i određivanje teme seminara
 2. Dodjela voditelja i određivanje teme seminara
 3. Predaja nacrta seminarskog rada
 4. Izrada seminarskog rada
 5. Izrada seminarskog rada
 6. Izrada seminarskog rada
 7. Izrada seminarskog rada
 8. Izrada seminarskog rada
 9. Izrada seminarskog rada
 10. Izrada seminarskog rada
 11. Izrada seminarskog rada
 12. Priprema za prezentaciju seminarskog rada
 13. Prezentacija rada
 14. Prezentacija rada
 15. Prezentacija rada

Literatura

Razni autori (.), Preporuka nastavnika, Razni izdavači

Izvedba

  Ljetni semestar
3 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan