Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala

Opis predmeta

Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR, FIR, FFT. Put podataka. MAC jedninica, ALU jedinica, posmačni sklop. Memorijska organizacija, arhitekture sabirnica, arbitracija. Načini adresiranja, cirkularno (modulo), autoinkrement, bit-reversed i indeksno adresiranje. Petlje, grananje, protočnost, prekid. Instrukcijski skup. Razvojni alati. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. Primjene.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Sen-Maw Kuo, Woon-Seng Gan (2004.), Digital Signal Processors: Architectures, Implementations, and Applications, Prentice Hall
Sanjit K. Mitra (2010.), Digital Signal Processing: a Computer-Based Approach, McGraw-Hill Co. Inc.

Izvedba

ID 154772
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik