Statistička analiza podataka

Opis predmeta

Statistika igra važnu ulogu u svim ljudskim djelatnostima, a sposobnosti primjene statističkog zaključivanja te interpretacije rezultata neizostavne su u inženjerskoj i znanstvenoj praksi. Ovaj predmet daje cjelovit uvod u postupke i praksu statističke analize podataka na računalu. Predmet pokriva i povezuje četiri integralna aspekta statističke analize: podatke, statističke metode, matematičke temelje i interpretaciju rezultata. U prvome dijelu daje se pregled statističkih postupaka, načina opisa podataka te postupaka za vizualizaciju i eksplorativnu analizu podataka. Drugi je dio posvećen osnovama statističkoga zaključivanja te pokriva pitanja odabira, primjene i prikladnosti parametarskih statističkih testova za numeričke i kategoričke podatke. U trećemu se dijelu obrađuju nešto naprednije teme, kao što su neparametarska statistika, analiza varijance te regresijska i korelacijska analiza. Svi koncepti popraćeni su primjerima i zadatcima za vježbu na stvarnim podatcima u programskom jeziku R.

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 40 % 50 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Napomena / komentar

Prag na kontinuiranoj nastavi je 50% od ukupnog zbroja bodova međuispita i završnog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Deskriptivna statistika
 3. Statističko zaključivanje
 4. Testiranje hipoteza
 5. Statističko zaključivanje za metričke podatke
 6. Statističko zaključivanje za kategorijske podatke
 7. Neparametarski postupci
 8. Međuispit
 9. Linearna regresija
 10. Linearna regresija
 11. Logistička regresija
 12. Analiza varijance (ANOVA)
 13. Postupci ponovnog uzorkovanja
 14. Alternativni pristup analizi podataka
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) Izborni predmeti profila (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)

Literatura

Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye (2016.), Probability and Statistics for Engineers and Scientists,
David Diez, Christopher Barr, Mine Çetinkaya-Rundel (2015.), OpenIntro Statistics,
Mirta Benšić, Nenad Šuvak (2013.), Primijenjena statistika,

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 229840
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan