Popis predmeta

Opis predmeta

Statistika igra važnu ulogu u svim ljudskim djelatnostima, a sposobnosti primjene statističkog zaključivanja te interpretacije rezultata neizostavne su u inženjerskoj i znanstvenoj praksi. Ovaj predmet daje cjelovit uvod u postupke i praksu statističke analize podataka na računalu. Predmet pokriva i povezuje četiri integralna aspekta statističke analize: podatke, statističke metode, matematičke temelje i interpretaciju rezultata. U prvome dijelu daje se pregled statističkih postupaka, načina opisa podataka te postupaka za vizualizaciju i eksplorativnu analizu podataka. Drugi je dio posvećen osnovama statističkoga zaključivanja te pokriva pitanja odabira, primjene i prikladnosti parametarskih statističkih testova za numeričke i kategoričke podatke. U trećemu se dijelu obrađuju nešto naprednije teme, kao što su neparametarska statistika, analiza varijance te regresijska i korelacijska analiza. Svi koncepti popraćeni su primjerima i zadatcima za vježbu na stvarnim podatcima u programskim jezicima R i Python.

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u statističkoj analizi podataka
 2. Objasniti matematičke temelje osnovnih statističkih postupaka
 3. Primijeniti postupak pripreme podataka i postupak vizualizacije podataka
 4. Primijeniti statistički test na stvarnim podatcima
 5. Analizirati odnose između statističkih varijabli primjenom postupaka regresijske i korelacijske analize
 6. Ocijeniti i opravdati adekvatnost statističkog postupka zaključivanja za zadane podatke
 7. Objasniti rezultate statističke analize podataka i procijeniti njihov praktični značaj

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u statistiku, osnovni pojmovi u statistici, vrste podataka i Stevensova klasifikacija mjernih skala.
 2. Deskriptivna statistika, mjere centralne tendencije i rasipanja, grafički prikazi podataka, stršeće vrijednosti, transformacije podataka.
 3. Uvod u statističko zaključivanje, uzorkovanje i eksperimentalni dizajn, intervalne procjene.
 4. Testiranje statističkih hipoteza, pogreške tipa I i II, snaga testa, interpretacija rezultata testa.
 5. Statističko zaključivanje za metričke podatke, testiranje srednje vrijednosti, testiranje uparenih podataka, testiranje varijance.
 6. Statističko zaključivanje za kategorijske podatke, test prilagodbe modela podatcima, test nezavisnosti, test homogenosti.
 7. Postupci ponovnog uzorkovanja, Jackknife, bootstrap.
 8. Međuispit
 9. Uvod u linearnu regresiju, procjena regresijskih koeficijenata, testovi o regresijskim koeficijentima i predikcija, Pearsonov koeficijent korelacije.
 10. Višestruka regresija, procjena koeficijenata višestruke regresije, intervali povjerenja i testovi za koeficijente, kvaliteta prilagodbe.
 11. Logistička regresija, procjena koeficijenata modela logističke regresije, analiza modela logističke regresije.
 12. Analiza varijance, jednofaktorski i dvofaktorski ANOVA model.
 13. Neparametarski postupci, Wilcoxonov test predznačenih rangova, Mann-Whitney-Wilcoxonov test, Kruskal-Wallisov test, Spearmanov koeficijent korelacije.
 14. Alternativni pristupi analizi podataka, Bayesovo zaključivanje, konjugirane distribucije, razlika Bayesovskog i frekvencionističkog pristupa
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar) Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)

Literatura

Ronald Walpole, Raymond Myers, Sharon Myers, Keying Ye (2012.), Probability and Statistics for Engineers and Scientists,
Željko Pauše (1993.), Uvod u matematičku statistiku,
David Diez, Christopher Barr, Mine Çetinkaya-Rundel (2015.), OpenIntro Statistics,
Mirta Benšić, Nenad Šuvak (2013.), Primijenjena statistika, Sveučilište J. J. Štrosmajera
Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani (2013.), An Introduction to Statistical Learning, Springer Science & Business Media

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183454
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u statističkoj analizi podataka
 2. Objasniti matematičke temelje osnovnih statističkih postupaka
 3. Primijeniti postupak pripreme podataka i postupak vizualizacije podataka
 4. Primijeniti statistički test na stvarnim podatcima
 5. Analizirati odnose između statističkih varijabli primjenom postupaka regresijske i korelacijske analize
 6. Ocijeniti i opravdati adekvatnost statističkog postupka zaključivanja za zadane podatke
 7. Objasniti rezultate statističke analize podataka i procijeniti njihov praktični značaj

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u statistiku, osnovni pojmovi u statistici, vrste podataka i Stevensova klasifikacija mjernih skala.
 2. Deskriptivna statistika, mjere centralne tendencije i rasipanja, grafički prikazi podataka, stršeće vrijednosti, transformacije podataka.
 3. Uvod u statističko zaključivanje, uzorkovanje i eksperimentalni dizajn, intervalne procjene.
 4. Testiranje statističkih hipoteza, pogreške tipa I i II, snaga testa, interpretacija rezultata testa.
 5. Statističko zaključivanje za metričke podatke, testiranje srednje vrijednosti, testiranje uparenih podataka, testiranje varijance.
 6. Statističko zaključivanje za kategorijske podatke, test prilagodbe modela podatcima, test nezavisnosti, test homogenosti.
 7. Postupci ponovnog uzorkovanja, Jackknife, bootstrap.
 8. Međuispit
 9. Uvod u linearnu regresiju, procjena regresijskih koeficijenata, testovi o regresijskim koeficijentima i predikcija, Pearsonov koeficijent korelacije.
 10. Višestruka regresija, procjena koeficijenata višestruke regresije, intervali povjerenja i testovi za koeficijente, kvaliteta prilagodbe.
 11. Logistička regresija, procjena koeficijenata modela logističke regresije, analiza modela logističke regresije.
 12. Analiza varijance, jednofaktorski i dvofaktorski ANOVA model.
 13. Neparametarski postupci, Wilcoxonov test predznačenih rangova, Mann-Whitney-Wilcoxonov test, Kruskal-Wallisov test, Spearmanov koeficijent korelacije.
 14. Alternativni pristupi analizi podataka, Bayesovo zaključivanje, konjugirane distribucije, razlika Bayesovskog i frekvencionističkog pristupa
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar) Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)

Literatura

Ronald Walpole, Raymond Myers, Sharon Myers, Keying Ye (2012.), Probability and Statistics for Engineers and Scientists,
Željko Pauše (1993.), Uvod u matematičku statistiku,
David Diez, Christopher Barr, Mine Çetinkaya-Rundel (2015.), OpenIntro Statistics,
Mirta Benšić, Nenad Šuvak (2013.), Primijenjena statistika, Sveučilište J. J. Štrosmajera
Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani (2013.), An Introduction to Statistical Learning, Springer Science & Business Media

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183454
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan