Računarstvo u oblaku

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Definicija računarstva u oblaku te opis osnovnih načela, uloga i funkcija računalnog oblaka. Postupci oblikovanja, izgradnje i integracije složenih raspodijeljenih sustava namijenjenih za izvođenje u računalnom oblaku. Osnovne koncepcije elastične raspodjele sredstava s primjerima. Opis arhitektura za ostvarenje računalnog oblaka, popis modela pružanja usluga u računalnom oblaku i pregled standardnih platforma u oblaku. Tehnologije virtualizacije i postupci spremanja podataka u sustavima računarstva u oblaku.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti osnovna načela, ulogu i funkcije računarstva u oblaku
 2. prepoznati potrebu za elastičnom raspodjelom sredstava te definirati vrste elastičnosti
 3. navesti i objasniti arhitekture računarstva u oblaku
 4. navesti i objasniti tri osnovna modela pružanja usluga (SaaS, PaaS, IaaS)
 5. objasniti tehnologije virtualizacije za ostvarenje sustava računarstva u oblaku
 6. navesti i opisati standardne platforme računarstva u oblaku
 7. opisati postupke i sustave spremanja podataka u sustavima računarstva u oblaku

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. (en) Internet-Scale computing
 2. (en) Internet-Scale computing
 3. (en) Elasticity of resources
 4. (en) Elasticity of resources
 5. (en) Cloud architectures and service models; Cloud services (IaaS, PaaS, SaaS)
 6. (en) Cloud architectures and service models; Cloud services (IaaS, PaaS, SaaS)
 7. (en) Cloud architectures and service models; Cloud services (IaaS, PaaS, SaaS)
 8. Međuispit
 9. (en) Virtualization technologies for implementation of cloud computing
 10. (en) Virtualization technologies for implementation of cloud computing
 11. (en) Cloud platforms
 12. (en) Cloud platforms
 13. (en) Cloud-based data storage
 14. (en) Cloud-based data storage
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A.D. Joseph, R.H. Katz, A. Konwinski, G. Lee, D.A. Patterson, A. Rabkin, I. Stoica, M. Zaharia,
(.), Marinescu, Dan C. Cloud computing: theory and practice. Morgan Kaufmann, 2017.,
(.), Birman, Kenneth P. Guide to Reliable Distributed Systems: Building High-Assurance Applications and Cloud-Hosted Services. Springer Science & Business Media, 2012.,

Za studente

Izvedba

ID 222762
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe