Računarstvo u oblaku

Ishodi učenja

 1. objasniti osnovna načela, ulogu i funkcije računarstva u oblaku
 2. prepoznati potrebu za elastičnom raspodjelom sredstava te definirati vrste elastičnosti
 3. navesti i objasniti arhitekture računarstva u oblaku
 4. navesti i objasniti tri osnovna modela pružanja usluga (SaaS, PaaS, IaaS)
 5. objasniti tehnologije virtualizacije za ostvarenje sustava računarstva u oblaku
 6. navesti i opisati standardne platforme računarstva u oblaku
 7. opisati postupke i sustave spremanja podataka u sustavima računarstva u oblaku

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. (en) Internet-Scale computing
 2. (en) Internet-Scale computing
 3. (en) Elasticity of resources
 4. (en) Elasticity of resources
 5. (en) Cloud architectures and service models; Cloud services (IaaS, PaaS, SaaS)
 6. (en) Cloud architectures and service models; Cloud services (IaaS, PaaS, SaaS)
 7. (en) Cloud architectures and service models; Cloud services (IaaS, PaaS, SaaS)
 8. Međuispit
 9. (en) Virtualization technologies for implementation of cloud computing
 10. (en) Virtualization technologies for implementation of cloud computing
 11. (en) Cloud platforms
 12. (en) Cloud platforms
 13. (en) Cloud-based data storage
 14. (en) Cloud-based data storage
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A.D. Joseph, R.H. Katz, A. Konwinski, G. Lee, D.A. Patterson, A. Rabkin, I. Stoica, M. Zaharia,
(.), Marinescu, Dan C. Cloud computing: theory and practice. Morgan Kaufmann, 2017.,
(.), Birman, Kenneth P. Guide to Reliable Distributed Systems: Building High-Assurance Applications and Cloud-Hosted Services. Springer Science & Business Media, 2012.,

Za studente

Izvedba

ID 222762
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Laboratorijske vježbe