Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS

Opis predmeta

Vještina nudi studentima prilike za stjecanje znanja potrebnih za izradu i isporuku aplikacija za operacijski sustav iOS u programskom jeziku Swift. Naučit će koristiti razvojno okruženje XCode, višedretvenost, animacije i obavijesti. Obradit će se izrada složenih korisničkih sučelja za aplikacije na operacijskom sustavu iOS, navigacija među ekranima, rukovanje gotovim komponentama korisničkog sučelja te upravljanje podacima u aplikaciji.

Ishodi učenja

 1. Koristiti osnovne i složene koncepte programskog jezika Swift
 2. Koristiti razvojno okruženje XCode
 3. Kreirati aplikacije za operacijski sustav iOS u programskom jeziku Swift
 4. Proizvesti korisnička sučelja u aplikacijama za operacijski sustav iOS korištenjem odabranih radnih okvira
 5. Koristiti podatke u aplikacijama za operacijski sustav iOS
 6. Proizvesti animacije elemenata korisničkog sučelja u aplikacijama za operacijski sustav iOS
 7. Planirati proces isporuke aplikacija za operacijski sustav iOS

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju po dva sata tjedno. Predavanja su popraćena materijalima i prezentacijom unaprijed stavljenom na web-stranicu predmeta.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe uključuju izradu projekta koji svaki tjedan ima konzultacije s nastavnikom.

Konzultacije

Tjedne konzultacije s nastavnikom.

Programske vježbe

Zadaće

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Izrada aplikacije

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje: Upoznavanje s razvojnim okruženjem XCode, programskim jezikom Swift, te arhitekturalnim obrascem MVC (engl. Model-View-Controller).
 2. Detaljnije upoznavanje s programskim jezikom Swift.
 3. Korisničko sučelje u aplikacijama za operacijski sustav iOS: osnovne komponente korisničkog sučelja; izrada vlastitih komponenti korisničkog sučelja.
 4. Navigacija u aplikacijama za operacijski sustav iOS.
 5. Ostale komponente sučelja u aplikacijama za operacijski sustav iOS. Učenje rukovanja greškama u programskom jeziku Swift, upoznavanje s konceptom delegata.
 6. Kolekcije podataka u operacijskom sustavu iOS. Prikaz kolekcije podataka. Dohvaćanje podataka preko mreže i prikaz u aplikaciji. Višedretvenost u aplikacijama.
 7. Postojanost podataka u aplikacijama za operacijski sustav iOS. Dodatne funkcionalnosti aplikacije za operacijski sustav iOS. Životni ciklus i isporuka aplikacija. Obavijesti. Animacije.
 8. Dodatne funkcionalnosti aplikacije za operacijski sustav iOS. Životni ciklus i isporuka aplikacija. Obavijesti. Animacije.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 4. semestar (4. semestar) Vještine - 4. semestra (4. semestar) Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 4. semestar (4. semestar) Vještine - 4. semestra (4. semestar) Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Literatura

Apple Inc. (2017.), The Swift Programming Language, Apple Inc.
Matt Neuburg (2017.), iOS 11 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics, O'Reilly Media
Apple Inc. (2017.), Using Swift with Cocoa and Objective-C, Apple Inc.

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 180934
  Ljetni semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
16 Predavanja
24 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan