Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android

Opis predmeta

Vještina nudi studentima priliku za stjecanje znanja potrebnih za izradu aplikacija na operacijskom sustavu Android i izradu poslužiteljske usluge koju aplikacije na Androidu mogu koristiti. U vještini se obrađuju: osnove programskog jezika Kotlin, objektno orijentirano programiranje u Kotlinu, arhitektura operacijskog sustava Android, izrada grafičkog sučelja, korištenje specifičnog sklopovlja, pristup podacima na Androidu, komunikacija s uslugama na Internetu, izrada web-usluga temeljenih na transferu stanja resursa i njihovo korištenje u Androidu.

Opće kompetencije

Polaganjem ove vještine, studenti će biti u stanju: primijeniti principe objektno-orijentiranog programiranja u Javi, koristiti najvažnije klase i sučelja u Javi, upotrebljavati strukture i tokova podataka u Javi, koristiti mehanizme logiranja iznimki u Javi, pristupati bazama podataka iz Jave, koristiti razvojno okruženje Eclipse, samostalno razvijati aplikacije za Android, primjenjivati elemente grafičkog sučelja u Androidu, pristupati specifičnom sklopovlju u Androidu, samostalno razvijati raspodijeljene aplikacije u Androidu i učinkovito raditi u malom timu.

Ishodi učenja

 1. razviti aplikaciju u objetno-orijentiranom programskom jeziku Kotlin samostalo i u timu
 2. razviti aplikaciju za uređaj s operacijskim sustavom Android
 3. dizajnirati i razviti uslugu na poslužitelju
 4. primijeniti mrežno programiranje u izradi aplikacija za Android
 5. povezati uslugu s bazom podataka na Androidu i poslužitelju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju po dva sata tjedno. Predavanja su popraćena materijalima i prezentacijom unaprijed stavljenom na web-stranicu predmeta.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe uključuju izradu projekta u malom timu koji svaki tjedan ima konzultacije s nastavnikom.

Konzultacije

Timovi imaju tjedne konzultacije s nastavnikom.

Programske vježbe

zadaće

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

izrada aplikacije u timu

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u Android i osnove izrade aplikacija
 2. Uvod u Kotlin i usporedba s Javom
 3. Elementi grafičkog sučelja - 1. dio
 4. Elementi grafičkog sučelja - 2. dio
 5. Usluge i asinkrono izvođenje zadataka u pozadini
 6. Lokalno čitanje i spremanje podataka
 7. Korištenje REST usluga na Androidu
 8. Izrada REST usluga zasnovanih na SpringBootu
 9. Korištenje specifičnog sklopovlja
 10. Upravljanje ovisnostima: Gradle, product flavors
 11. Završna faza izrade aplikacija (Google Play) i napredne teme
 12. Nema predavanja
 13. Nema predavanja
 14. Nema predavanja
 15. Nema predavanja

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Literatura

Bruce Eckel (2006.), Thinking in Java, Prentice Hall
Shane Conder, Lauren Darcey (2010.), Android Wireless Application Development, Addison-Wesley Professional
Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura (2011.), Programming Android, O'Reilly Media
Marko Gargenta (2011.), Learning Android, O'Reilly Media

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 91617
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
26 Predavanja
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan