Razvoj telekomunikacijske programske podrške

Opis predmeta

U okviru predmeta studenti se upoznaju s procesima životnog ciklusa i modelima razvoja programskog proizvoda. Glavne teme jesu: Inženjerstvo zahtjeva; Arhitekture i tehnologije za razvoj programskih rješenja, Programski procesi: modeli, notacije i zrelost; Brzi razvoj telekomunikacijske programske podrške; Održavanje; Prilagodba modela procesa potrebama projekta; Implementacija, analiza i poboljšanje programskih procesa; Dokumentacija: procesna, korisnička, integracija razvoja dokumentacije u razvojni proces; Istraživanje i razvoj u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji; Razrada idejnog rješenja i poslovna analiza; Predviđanje budućnosti i definiranje strategije; Intelektualno vlasništvo i patent.

Opće kompetencije

Teorijsko i praktično znanje o načelima programskog inženjerstva i postojećim izvrsnim industrijskim praksama, procesima programskog inženjerstva te modelima i metodama za razvoj telekomunikacijskih programskih proizvoda. Sposobnost analize životnog ciklusa programskog proizvoda sa stajališta programskih procesa. Sposobnost uočavanja povezanosti tehnologije, projekta, tima, modela razvoja, alata i strategije razvojne organizacije. Razumijevanje različitih uloga ključnih sudionika životnog ciklusa programskog proizvoda. Istraživačke vještine pri analize poslovne ideje. Vještine prikupljanja i analize programskih zahtjeva i rad s alatom za upravljanje zahtjevima.

Ishodi učenja

 1. definirati pojam životnog ciklusa programskog proizvoda
 2. prepoznati programske procese i modele razvoja
 3. objasniti načela prilagodbe procesa potrebama projekta
 4. objasniti načela poslovne analize i definiranja strategije
 5. identificirati kritične točke analiziranog procesa
 6. opisati sve aspekte vizije programskog proizvoda
 7. primijeniti postupke prikupljanja i analize programskih zahtjeva
 8. koristiti alat za upravljanje zahtjevima i alat za izradu prototipa

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu ogranizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

Međuispit je u pisanom obliku. Zavrsni ispit i ispitni rok se sastoje od pismenog i usmenog dijela.

Laboratorijske vježbe

Vježbe će se održati u tri ciklusa po 4 sata: (1) Razrada i prezentacija poslovne ideje (2) Specifikacija i upravljanje zahtjevima (3) Implementacija dijela odabranog programskog rješenja u alatu za izradu prototipova

Konzultacije

Studentima se po potrebi dodatno objašnjava u individualnim konzultacijama sadržaj predavanja.

Ostalo

Pozvana predavanja na temu dobrih industrijskih praksi.

Stjecanje vještina

Pisanje vizije za zadani studijski primjer programskog proizvoda, prikupljanje zahtjeva introspekcijom, rad s alatom za upravljanje zahtjevima, definiranje arhitekture, kreiranje use case dijagrama, poslovna analiza.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Istraživanje metoda brzog razvoja i izrada prezentacije na tu temu.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Domaće zadaće 50 % 10 % 50 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje - opis područja, povijest, definicije pojmova. Poslovni i programski procesi.
 2. Razrada idejnog rješenja i poslovna analiza - Ideja, prezentacija ideje, biznis plan, načini financiranja
 3. Proces inženjerstva zahtjeva. Postupci prikupljanja, analize i upravljanja zahtjevima
 4. Životni ciklus i modeli razvoja programskog proizvoda
 5. Brzi razvoj - pretpostavke i preduvjeti. XP, Scrum.
 6. Pogodnost za korištenje i pristupačnost programskih rješenja.
 7. Proces održavanja. Procesna i korisnička dokumentacija. Upravljanje promjenama i konfiguracijom.
 8. Međuispit.
 9. Arhitekture i tehnologije za razvoj programskih rješenja 1
 10. Arhitekture i tehnologije za razvoj programskih rješenja 2
 11. Predviđanje budućnosti i evolucija kompleksnih sustava. Intelektualno vlasništvo i patent.
 12. Istraživanje i razvoj u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji.
 13. Licenciranje programskih rješenja.
 14. Pozvano predavanje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

I. Sommerville (2003.), Software Engineering (6th Edition), International Computer Science Series
A. Carić (2003.), Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, Element
K. M. Khan, Y. Zhang (2004.), Managing Corporate Information System Evolution and Maintenance, Idea Group Publishing

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 127423
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan