Razvoj programske potpore za web i pokretne uređaje

Ishodi učenja

 1. objasniti osnovne teorijske postavke razvoja web-tehnologija
 2. objasniti osnovne teorijske postavke razvoja mobilnih tehnologija
 3. dizajnirati korisničko sučelje web-aplikacije
 4. dizajnirati korisničko sučelje mobilne aplikacije
 5. razviti jednostavnu web-aplikaciju temeljenu na HTML5, Javascriptu i CSS-u
 6. razviti jednostavnu mobilnu aplikaciju temeljenu na platformi Android

Oblici nastave

Predavanja

Izvođenje predavanja prema temama kolegija kroz 13 tjedana.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama studenti će raditi na vlastitim programskim rješenjima te demonstrirati njihovu ispravnost.

Tjedni plan nastave

 1. Arhitekture i protokoli weba, Web-standardi
 2. Arhitekture i protokoli weba, Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 3. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 4. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 5. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 6. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 7. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 8. Međuispit
 9. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS), Uvod u razvoj aplikacijea za pokretne uređaje
 10. Ograničenja mobilnih platformi, Usporedba mobilnih platformski-specifičnih i web-aplikacija
 11. Programski jezici za pokretne uređaje
 12. Dizajn korisničkog sučelja i grafičkog-korisničkog sučelja
 13. Izazovi razvoja vezani uz mobilnost i bežičnu komunikaciju
 14. Aplikacije koje koriste lokaciju
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

(.), Programming Android; Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura; O'Reilly Media; 2011,
(.), Learning PHP, MySQL and JavaScript: With jQuery, CSS and HTML5 (Learning Php, Mysql, Javascript, Css, Html5) 4th Edition by Robin Nixon,

Predavanja

Izvedba

ID 183427
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan