Radijske pristupne mreže

Opis predmeta

Pregled radijskih pristupnih tehnologija. Mreže za nepokretni radijski pristup. Topologije mreža, mreže za izolirana područja velikog prometa. Sustavi za veze: od točke do točke, od točke do više točaka, od više točaka do više točaka. Norme za najčešće korištene vrste radijskih pristupnih mreža: WPAN, UWB, WLAN, WMAN, WWAN. Usluge u pojedinim vrstama mreža. Planiranje, projektiranje i postavljanje radijskih pristupnih mreža. Problematika mobilnosti terminala s aspekta radijskog pristupanja Internetu. Pitanja sigurnosti radijskog umrežavanja. Eksploatacija i upravljanje radijskom pristupnom mrežom, zahtjevi na programsku podršku, nadzor kvalitete veza.

Opće kompetencije

Usvajanje temeljnih pojmova i znanja vezanih uz karakteristike radijskih pristupnih mreža.

Ishodi učenja

 1. baratati temeljnim pojmovima i znanjima vezanima uz karakteristike radijskih pristupnih mreža
 2. usporediti radijske pristupne tehnologije
 3. objasniti temeljna obilježja WLAN tehnologija
 4. odabrati modulacijski postupak za radijski prijenos
 5. prikazati norme i tipične usluge u mrežama WLAN
 6. procijeniti pitanja sigurnosti radijskog umrežavanja
 7. analizirati mjerenja parametara radijskih pristupnih mreža

Oblici nastave

Predavanja

---

Provjere znanja

---

Demonstracijske vježbe

---

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 12 % 0 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 46 %
Završni ispit: Usmeni 12 %
Ispit: Pismeni 0 % 76 %
Ispit: Usmeni 12 %

Tjedni plan nastave

 1. Potreba za radijskim povezivanjem i umrežavanjem terminala. Prednosti i nedostaci radijskog umrežavanja.
 2. Pregled radijskih pristupnih tehnologija. Uskopojasne i širokopojasne mreže, nepokretne i nomadske mreže. Radijska lokalna petlja WLL (Wireless Local Loop), sučelja prema javnoj nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži PSTN (Public Switched Telephone Network).
 3. Mreže za nepokretni radijski pristup FWA (Fixed Wireless Access), frekvencijska područja za pojedine vrste mreža. Kriteriji za odabir radnog područja frekvencija.
 4. Topologije mreža, mreže za izolirana područja velikog prometa (hotspot mreže). Sustavi za veze: od točke do točke PTP (Point-to-Point), od točke do više točaka PMP (Point-to-Multipoint), od više točaka do više točaka MTM (Multipoint-to-Multipoint).
 5. Norme za najčešće korištene vrste radijskih pristupnih mreža: WPAN (802.15, Bluetooth, DECT, IrDA), UWB (Ultra-Wideband), WLAN (802.11, Wi-Fi, HIPERLAN, IrDA), WMAN (802.16, WiMAX, HIPERMAN, HIPERACCESS), WWAN (802.20).
 6. Ostale tehnologije za širokopojasni radijski pristup, LMDS (Local Multipoint Distribution Service), MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service). Ad Hoc mreže.
 7. Usluge u pojedinim vrstama mreža. Ovisnost vrsta usluga o radnoj frekvenciji i širini pojasa.
 8. Održavanje međuispita.
 9. Planiranje, projektiranje i postavljanje radijskih pristupnih mreža. Planiranje dinamike uvođenja usluga, zakonski i tehnički aspekti.
 10. Polazni tehnički i gospodarski elementi za planiranje mreže: trošak, pokrivanje, kapacitet prijenosa, kompleksnost mreže i omjer C/I. Odabir lokacija za bazne postaje odnosno za pristupne točke. Oprema baznih postaja i pristupnih točaka.
 11. Problematika mobilnosti terminala s aspekta radijskog pristupanja Internetu.
 12. Pitanja sigurnosti radijskog umrežavanja.
 13. Primjer radijskog priključivanja prijenosnog ili ručnog računala na komunikacijsku mrežu u stvarnim okruženjima. Oprema radijskog sučelja računala.
 14. Eksploatacija i upravljanje radijskom pristupnom mrežom, zahtjevi na programsku podršku, nadzor kvalitete veza.
 15. Postavljanje poslovnog modela, tržište za usluge radijskih mreža, istraživanje tržišta i marketing, davatelji usluga, WDASP (Wireless Data Application Service Provider) i njihovo uvođenje na tržište javnih telekomunikacijskih usluga, sustavi naplate usluga.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

M. P. Clark (2000.), Wireless Access Networks: Fixed Wireless Access and WLL networks -- Design and Operation, John Wiley & Sons, Chichester
D. H. Morais (2004.), Fixed Broadband Wireless Communications: Principles and Practical Applications, Prentice Hall, Upper Saddle River
R. Pandya (2004.), Introduction to WLLs: Application and Deployment for Fixed and Broadband Services, IEEE Press, Piscataway
H. R. Anderson (2003.), Fixed Broadband Wireless System Design, John Wiley & Sons, Chichester

Za studente

Izvedba

ID 127425
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

89,5 izvrstan
77,5 vrlo dobar
60,5 dobar
50 dovoljan