Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja

Opis predmeta

Konfiguracije razdjelnih mreža srednjeg napona. Predviđanje opterećenja. Analize razdjelnih mreža. Problematika izgradnje i pogona razdjelnih mreža. Elementi razdjelnih mreža. Elementi distribucijskih transformatorskih stanica. Distribucija električne energije u tržišnim uvjetima ? opskrba, operator distribucijskog sustava. Kvaliteta opskrbe električnom energijom. Uvjeti priključka ? kupac, proizvođač. Aktivna razdjelna mreža. Vrste distribuirane proizvodnje. Utjecaj distribuirane proizvodnje na planiranje i pogon razdjelnih mreža. Upravljanje potrošnjom. Mikro-mreže i virtualne elektrane.

Opće kompetencije

Studenti trebaju steći sljedeća znanja: 1. planiranje, projektiranje i pogon pasivnih razdjelnih mreža; 2. planiranje, projektiranje i pogon aktivnih razdjelnih mreža; 3. planiranje, projektiranje i pogon distribuiranih izvora;

Ishodi učenja

 1. objasniti i dati primjere iz djelatnost distribucije električne energije
 2. objasniti funkciju i ulogu razdjelnih mreža u elektroenergetskom sustavu
 3. primijeniti strukture razdjelnih mreža sukladno njihovoj funkciji
 4. organizirati elemente razdjelnih mreža u funkcionalnu cjelinu
 5. analizirati i izračunati buduće opterećenje u razdjelnim mrežama
 6. analizirati i planirati razdjelne mreže
 7. integrirati distribuiranu proizvodnju u razdjelnim mrežama
 8. procijeniti utjecaj distribuirane proizvodnje na rad razdjelne mreže

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode na mješoviti način. U učionici se koriste prezentacijske tehnike, dodatna objašenjenja na ploči, video snimke i simulacije napravljene u softverima za proračune mreža. Studenti imaju na raspolaganju dodatne informacije, literaturu i poveznice na internet stranice u Moodle sustavu.

Provjere znanja

Pismeni dio ispita se sastoji od rješavanja numeričkih zadataka koji su najčešće pojednostavljenje stvarnih inženjerskih problema u distribusijckim mrežama i distribuiranoj proizvodnji. Usmeni dio ispita se zasniva na procjeni kreativnog razmišljanja i rješavanja inženjerskih problema iz područja distribucijskih mreža i distribuirane proizvodnje. Očekuje se da studenti pokažu kako mogu upotrijebiti svoje znanje koje su stekli kroz studij i specijalizacijom u okviru predmeta za rješavanje problema i realnih situacija,

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama se rješevaju numerički primjeri i zadaci.

Konstrukcijske vježbe

Studenti samostalno izrađuju projekt koji se sastoji od proračuna u distribucijskim mrežama prije i poslije priključivanja distribuirane proizvodnje.

E-učenje

Na Moodle sustavu su postavljeni nastavni materijali i dopunska literatura. Peridične provjere znanja se odvijaju korištenjem istog sustava.

Stručni posjeti

Za vrijeme semestra orgniziraju se dva stručna posjeta: organizirani obilazak nekoliko karakterističnih SN/NN transformtorskih stanica i SDV, te organizirani obilazak lokacija distribuiranih izvora.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. organizacija distribucije električne energija u Republici Hrvatskoj i EU
 2. distribucijske mreže u Europi i svijetu; položaj i uloga distribucijskih mreža u elektroenergetskom sustavu; strukture distribucijskih mreža
 3. elementi distribucijskih mreža; distribucijske transformatorske stanice i električna postrojenja; kabeli u distribucijskim mrežama
 4. predviđanje opterećenja i potrošnje električne energije u distribucijskim mrežama
 5. regulacija napona i kompenzacija jalove energije u distribucijskim mrežama; kvaliteta električne energije u distribucijskim mrežama
 6. analize i proračuni u distribucijskim mrežama; kratki spoj i uzemljenje neutralne točke; proračun gubitaka
 7. specifičnosti relejne zaštite i automatizacije u distribucijskim mrežama; sustavi daljinskog vođenja u distribucijskim mrežama
 8. kvaliteta opskrbe; pouzdanosti i sigurnost distribucijskih mreža; planiranje izgradnje distribucijskih mreža;pogonsko planiranje distribucijskih mreža
 9. tehnologije i specifičnosti distribuirane proizvodnje; obnovljivi izvori
 10. modeliranje distribuirane proizvodnje; primjena u računalnim programima
 11. statičke analize i proračuni distribucijskih mreža s distribuiranom proizvodnjom
 12. distribuirana proizvodnja u niskonaponskim mrežama
 13. dinamičke analize i proračuni distribucijskih mreža s distribuiranom proizvodnjom
 14. utjecaj distribuirane proizvodnje na regulaciju napona, kompenzaciju jalove energije i kvalitetu električne energije u distribucijskim mrežama
 15. koncept naprednih elektroenergetskih mreža; upravljanje potrošnjom; mikromreže; virtualne elektrane; e-mobilnost

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar) Predmeti specijalizacije profila (1. semestar)

Literatura

H.Lee Willis,Walter G. Scot (.), Distributed Power Generation, Marcel Dekker, Inc.
William H. Kersting (2002.), Distribution System Modeling and Analysis, CRC Press
E.Lakervi,E.J.Holmes (1995.), Electricity Distribution Network Design, IEE
N.Jenkins,R.Allan,P. Crossley,D.Kirschen,G.Strbac (2000.), Embedded Generation, IEE

Auditorne vježbe

Izvedba

ID 86522
  Zimski semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

91 izvrstan
81 vrlo dobar
71 dobar
61 dovoljan