Razvoj komunikacijske programske podrške

Opis predmeta

U okviru predmeta studenti se upoznaju s procesima životnog ciklusa i razvoja programske podrške. Definiraju se razlike tradicionalnih i agilnih metoda razvoja te se prezentiraju odabrani modeli , njihove prednosti i nedostaci, kao i principi odabira u razvojnim projektima. Analiziraju se metode , glavni akteri i artefakti procesa te međusobnoj ovisnost procesa. Tijekom predavanja i vježi studenti stječu teorijska znanja i praktična iskustva u primjeni metoda prikupljanja i analize te upravljanja programskih zahtjevima, definiranja programske arhitekture i izrade prototipa. Objašnjava se potreba i koncept prilagodbe modela procesa potrebama projekta te implementacija, analiza i poboljšanje programskih procesa. Studenti se upoznaju s trendovima istraživanja i razvoja u području programskog inženjerstva te im se ukazuje na povezanost razrade idejnog rješenja i poslovna analiza s predviđanjem budućnosti i definiranjem strategije okoline u kojoj se programska podrška razvija. Obrađuju se teme vezane uz intelektualno vlasništvo s naglaskom na licence programske podrške i patente.

Ishodi učenja

 1. definirati pojam životnog ciklusa programskog proizvoda
 2. prepoznati programske procese i modele razvoja
 3. objasniti načela prilagodbe procesa potrebama projekta
 4. objasniti načela poslovne analize i definiranja strategije
 5. identificirati kritične točke procesa razvoja komunikacijske programske podrške
 6. primijeniti različite postupke prikupljanja i analize programskih zahtjeva
 7. koristiti alate za upravljanje zahtjevima
 8. koristiti alate za kreiranje prototipa programskog rješenja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja na kojima se prezentiraju teme predmeta. Pozvana predavanja stručnjaka iz industrije.

Samostalni zadaci

Tijekom predavanja studenti će dobiti samostalne zadatke za bolje razumijevanje prezentiranih pojmova. Priprema za laboratorij koja uključuje i samostalno istraživanje.

Laboratorij

Tijekom vježbi studenti analiziraju i primjenjuju programske alate za prikupljanje, analizu i upravljanje programskim zahtjevima, kreiraju korisničko sučelje primjenom alata za prototipiranje te razrađuju i prezentiraju poslovne ideje.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 25 % 50 % 25 %
Domaće zadaće 50 % 10 % 50 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 30 % 10 % 30 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Sofverski procesi i životni ciklus
 2. Sofverski procesi i životni ciklus
 3. (en) Requirements analysis for telecommunications software systems
 4. (en) COTS and reuse in telecommunication systems
 5. (en) Telecommunication integration process and product lines
 6. (en) Telecommunication software evolution and maintenance
 7. Koncepti sofverske arhitekture i standardne arhitekture
 8. Međuispit
 9. Koncepti sofverske arhitekture i standardne arhitekture
 10. Otkriće. izum. inovacija
 11. Inovacija: modeli inovacije. otvoreni i zatvoreni pristupi
 12. Uvođenje novog proizvoda/usluge
 13. Planiranje scenarija. tehnološko mapiranje
 14. (en) Intellectual property rights management, privacy, and protection (watermarking)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Sommerville, I. Software engineering. Boston, Mass. Pearson, 2016.,
(.), Idea Group Publishing, Hershey USA, London UK, 2005,
(.), Bažant, A. i drugi. Telekomunikacije – tehnologije i tržište. Element 2007.,
(.), Carić, A. Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Element, 2003.,
(.), Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/v3,

Za studente

Izvedba

ID 222661
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
9 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan