Radiofrekvencijski integrirani sklopovi

Ishodi učenja

 1. Objasniti rad osnovnih gradivih blokova radiofrekvencijskih integriranih sklopova
 2. Analizirati i projektirati jednostupanjska i niskošumna pojačala
 3. Objasniti postupak prilagođenja pojačala za mali šum
 4. Objasniti princip rada pojačala u klasi A, B, AB i C
 5. Objasniti princip rada pojačala u klasi D, E i F
 6. Objasniti princip radaraspodijeljenih pojačala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Seminar

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 4 % 10 % 4 % 10 %
Seminar/Projekt 4 % 10 % 4 % 10 %
Međuispit: Pismeni 10 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 10 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 10 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Tipične primjene, izazovi, tehnologije proizvodnje
 2. Gradivi elementi za radiofrekvencijski integrirane sklopove (tranzistori, otpornici, kondenzatori, zavojnice)
 3. Modeli komponenata za visoke frekvencije
 4. Analiza pojačala za mali signal (MOS, bipolarni tranzistor)
 5. Karakteristike niskošumnih pojačala
 6. Arhitekture niskošumnih pojačala
 7. Analiza i projektiranje niskošumnih pojačala
 8. Međuispit
 9. Prilagođenje impedancije za mali šum
 10. Raspodijeljena pojačala
 11. Pojačala klase A, B, AB i C
 12. Pojačala klase D, E i F
 13. Pojačala klase D, E i F
 14. Postupci linearizacije pojačala
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Thomas H. Lee (2004.), The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, 2nd ed., Cambridge University Press
Behzad Razavi (2011.), RF Microelectronics, 2nd ed., Prentice Hall
David M. Pozar (2011.), Microwave Engineering, 4th ed., Wiley-Interscience

Za studente

Izvedba

ID 222668
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
8 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan