Razvoj aplikacija u programskom jeziku C#

Opis predmeta

Cilj predmeta jest upoznati studente sa svijetom modernog razvoja softvera koristeći programski jezik C#. Studenti će upoznati svijet aplikacija počevši od njihovih tipova i osnova programiranja. U prvom dijelu će se dijelu posebna pažnja posvetiti načinima pohrane i dohvata podataka s naglaskom na specifičnosti Microsoftovih tehnologija. Drugi će dio biti namijenjen upoznavanju poslužiteljskog (eng. backend) dijela aplikacije kroz web servise i njima pripadne tehnologije (AJAX, SignalR, Web API i sl.). Treći će se dio baviti načinima implementacije klijentskog dijela aplikacije (eng. frontend) kroz prizmu različitih klijentskih tehnologija (HTML-a, JavaScripta i XAML-a). Posljednji će dio biti posvećen smještaju aplikacija i najnovijoj paradigmi računalstva u oblaku.

Ishodi učenja

 1. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade jednostavnih programa
 2. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade poslužiteljskih aplikacija
 3. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade klijentskih aplikacija
 4. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade web-servisa
 5. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade aplikacija u oblaku
 6. pripremiti aplikacije za isporuku

Oblici nastave

Predavanja

Pohađanje predavanja

Programske vježbe

Rad na projektu

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u .NET platformu
 2. Uvod u C# programski jezik
 3. Napredni C# koncepti (LINQ, TPL, async await, generics, lambda functions…)
 4. Uvod u ASP.NET Core platformu
 5. ASP.NET Core i Entity Framework
 6. ASP.NET Core infrastrukturne teme - Identity, DI, logging, configurations...
 7. ASP.NET Core - Cache, Session, Razor revisited, Web API
 8. Međuispit
 9. Međuispit
 10. Razvoj web klijenata (HTML, JS, CSS)
 11. Microsoft Azure
 12. Uvod u Windows 10
 13. Uvod u Xamarin.Forms
 14. Prazno (izrada projekta)
 15. Prazno (izrada projekta)

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)

Literatura

John Sharp (2014.), Microsoft Visual C# 2013 Step by Step, Microsoft Press
Andrew Troelsen (2012.), Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, APress

Izvedba

ID 132841
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan