Radionavigacija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Određivanje položaja pomoću radiovalova. Dobivanje linija položaja (stajnica)mjerenjem smjera prema odašiljaču, udaljenosti od odašiljača i mjerenjem razlike udaljenosti od dvaju odašiljača. Radiogoniometrija, jednokanalni i dvokanalni goniometri. Pogreške u određivanju smjera elektromagnetskog vala. Načela određivanja položaja u sustavima s više odašiljača. Radionavigacija. Hiperbolni sustavi Loran, Decca, Dectra, Omega. Sustavi zrakoplovne navigacije NDB, VAR, VOR/DME, TACAN, ILS, MLS. Satelitska radionavigacija. Globalni navigacijski satelitski sustavi (GNSS) Transit, GPS, GLONASS, Galileo. Sigurnosni zahtjevi za navigacijske sustave. Primjena GNSS sustava.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Opće kompetencije

Predmet daje pregled sustava za radionavigaciju i radiolokaciju te obrađuje načela određivanja položaja pomoću radiovalova. Analizira sigurnosne aspekte korištenja navigacijskih sustava i primjenu podataka o položaju korisnika u navigacijskim i komunikacijskim sustavima.

Ishodi učenja

 1. definirati metode određivanja pozicije
 2. identificirati postupke mjerenja parametara radijskih signala
 3. analizirati performanse navigacijskih sustava
 4. opisati sigurnosne kriterije u navigaciji
 5. povezati znanja o pogreškama sustava za određivanje položaja
 6. prepoznati manjkavosti satelitskih navigacijskih sustava
 7. prepoznati i razumijeti potrebu kombiniranja više sustava za navigaciju

Oblici nastave

Predavanja

predavanja

Provjere znanja

međuispit

Laboratorijske vježbe

laboratorijske vježbe

Konzultacije

konzultacije

Stručni posjeti

posjet Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Načini određivanja smjera i položaja – radiogoniometriranje
 2. Metode radiogoniometriranja – amplitudne, fazometričke, fazne
 3. Antene za radiogoniometriranje: okvirna antena, štap antena, kombinacije okvirne i štap antene
 4. Metoda prekapčanja antena, radiokompasi, automatski lokator s uređajem za praćenje
 5. Načela određivanja položaja u sustavima s većim brojem odašiljača u lancu
 6. Sigurnosni zahtjevi koji se postavljaju na navigacijske sustave
 7. Hiperbolni sustavi za navigaciju: LORAN – A, LORAN – C, DECCA, DECTRA, OMEGA
 8. Sustavi za navigaciju u zrakoplovstvu: NDB, Četverokursni radiofar, VAR
 9. Sustavi za navigaciju u zrakoplovstvu: VOR, DME, TACAN
 10. Sustavi za slijetanje: ILS, MLS
 11. Satelitski navigacijski sustavi: TRANSIT, GNSS
 12. Satelitski navigacijski sustavi: GPS
 13. GLONASS, Galileo
 14. Primjena podataka o položaju korisnika u navigacijskim i komunikacijskim sustavima
 15. Nadopuna satelitskih navigacijskih sustava, diferencijski GNSS, WAAS, EGNOS, EUROFIX

Literatura

B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser (2003.), Navigation, Principles of Positioning and Guidance, Springer-Verlag
M.S Grewal, L.R. Weill, A.P. Andrews (2001.), Global Positioning Systems, Inertial Navigation and Integration, John Willey&Sons, Inc.
M. Kayton, W.R. Fried (1997.), Avionics Navigation Systems, John Wiley&Sons, Inc.

Za studente

Izvedba

ID 34353
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan