Računalna forenzika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Cilj predmeta jest upoznati studente s postupcima prikupljanja i rukovanja digitalnim tragovima za potrebe istrage i pravnih postupaka. Sadržaj predmeta obuhvaća forenziku medija za pohranu podataka, mrežnu forenziku, memorijsku forenziku, forenziku digitalnih dokumenata, tehnike prikupljanja, analize i upravljanja digitalnim tragovima. Studenti će se upoznati s hardverskim i softverskim alatima koji pomažu forenzičaru u postupku prikupljanja digitalnih tragova.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. prikupiti digitalne tragove iz informacijskih sustava
 2. upravljati izvorima podataka i prikupljenim tragovima
 3. analizirati tragove napadača
 4. rekonstruirati događaje koji su činili napad
 5. proizvesti izvještaje o sigurnosnim incidentima
 6. koristiti se alatima koji pomažu pri prikupljanju, analizi i identifikaciji digitalnih tragova

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode tjedno. Studenti trebaju napraviti pripremu za predavanje prema uputi.

Seminari i radionice

Kolegij uključuje izradu seminara u obliku članka na wiki stranici kolegija, ali i prezentaciju rada uživo i izradu video materijala za prezentiranje rezultata rada.

Mješovito e-učenje

Svi materijali, snimke i vježbe na raspolaganju su studentima na stranicama predmeta.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe drže se približno svaka dva tjedna. Laboratorijske vježbe mogu se raditi samostalno na proizvoljnoj lokaciji, ali je moguće i dobiti pomoć nastavnika u za to predviđenom terminu na Fakultetu. Rezultati rada na laboratorijskim vježbama predaju se preko Moodle sustava.

Mentorski rad

Studenti mogu za seminarski rad raditi zahtjevnije zadatke, primjerice s autentičnim podacima, uz mentoriranje nastavnika i s ciljem objave rezultata u znanstvenom radu.

Ostalo

Svi nastavni materijali dostupni su u digitalnom obliku na stranicama predmeta. Sve provjere i laboratorijske vježbe rade se također u digitalnom okruženju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 35 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 50 % 10 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 50 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 29 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Napomena / komentar

Prilikom polaganja kolegija na ispitnom roku, ispit se polaže u dva dijela:

 • Praktični dio završnog ispita (sadržajno odgovara završnom ispitu kontinuirane nastave) u vrijednosti 65% bodova
 • Teorijski dio završnog ispita (pitanja s ponuđenim odgovorima, piše se na Moodleu) u vrijednosti 15% bodova
Oba dijela imaju prag za prolaz od 50%.

Tjedni plan nastave

 1. Načela i metodologije digitalne forenzike
 2. Forenzika operacijskih sustava
 3. Forenzika digitalnih dokumenata
 4. RAM forenzika
 5. Mrežna forenzika (1/2)
 6. Mrežna forenzika (2/2)
 7. Forenzika bežičnih mreža
 8. Međuispit
 9. e-Mail forenzika
 10. Dnevnici
 11. Forenzički postupci
 12. Mobilna forenzika
 13. Steganografija
 14. Projekt - prezentacije
 15. Završni ispit

Literatura

Shiva V. N. Parasram (2020.), Digital Forensics with Kali Linux, Packt Publishing Ltd
Bill Nelson, Amelia Phillips, Christopher Steuart (2018.), Guide to Computer Forensics and Investigations, Loose-Leaf Version, Mindtap Course List
Ric Messier (2017.), Network Forensics, John Wiley & Sons
Joakim Kävrestad (2018.), Fundamentals of Digital Forensics, Springer
Xiaodong Lin (2018.), Introductory Computer Forensics, Springer

Za studente

Izvedba

ID 222756
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan