Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe izvodit će se u tri bloka, a raspored grupa za svaki blok bit će dostupan u repozitoriju. Laboratorijske vježbe izvodit će se udaljeno prema uputama za spajanje na razvojnu okolinu (virtualni stroj) koje će biti dostupne u repozitoriju datoteka laboratorijskih vježbi.

U repozitoriju se nalazi raspored studenata po grupama. Zbog poteškoća koje su se pojavile u uspostavljanju okoline za laboratorijske vježbe, sadržaj laboratorijskih vježbi prilagođen je tako da će se kroz 1. laboratorijsku vježbu proći kroz obavezni dio praktičnih znanja te će izrada 1. laboratorijske vježbe biti nužan preduvjet za polaganje kolegija. Dodatni sadržaji koji će se obrađivati u 2. i 3. laboratorijskoj vježbi bit će odrađeni nakon kolektivnog godišnjeg odmora i neće ulaziti u nužan dio potreban za priznavanje kolegija, kako bi studenti koji diplomiraju na srpanjskom roku mogli odraditi nužan dio aktivnosti na vrijeme.

U slučaju spriječenosti za sudjelovanje u dodijeljenom terminu studenti se mogu zamijeniti sa studentom iz drugog termina jer je broj raspoloživih radnih mjesta za svaki termin ograničen. Zamjenu je obavezno potrebno javiti mailom predmetnom nastavniku.


Repozitorij