Profesionalni tonfrekvencijski uređaji

Opis predmeta

Stjecanje znanja o audiouređajima i njhovoj profesionalnoj primjeni. značajno je za njihovo optimalno korištenje uz postizanje visoke razine kvalitete zvuka. Studijski mikrofoni. Studijski zvučnici. Tehnika snimanja. Postupci stereo snimanja. Višekanalna tehnika snimanja. Uređaji za efekte. Regulatori smjera.Uređaji za odjek. Analogni stolovi za miješanje. Digitalni stolovi za miješanje. Povezivanje i prilagođenje uređaja i sustava studija i režija. Akustičko i optičko praćenje signala. Organizacija radio stanice. Uređaji za napajanje i vodovi. Linijski studijski izvori zvuka, analogni i digitalni.

Opće kompetencije

Student će steći znanja o značajkam profesionalnih audiouređaja i audiosustava, o njihovom povezivanju i integraciji u svrhu snimanja, pohrane, prijenosa, obrade i reprodukcije zvuka.

Ishodi učenja

 1. klasificirati studijske mikrofone i zvučnike
 2. primijeniti tehnike snimanja
 3. identificirati višekanalnu tehniku snimanja
 4. ocijeniti analogne i digitalne stolove za miješanje
 5. primijeniti povezivanje uređaja i sustava studija i režija
 6. organizirati studio i radio stanicu
 7. odabrati uređaje za napajanje i vodove
 8. integrirati i uskladiti analogne i digitalne linijske izvore zvuka

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju u 2 ciklusa, s tjednim opterećenjem od 2 sata. Nakon svakog ciklusa provodi se provjera znanja.

Provjere znanja

Kontinuirana provjera znanja se provodi putem međuispita i završnog ispita. Provjera znanja na ispitnim rokovima se provodi prema rasporedu.

Laboratorijske vježbe

Predviđene su tri laboratorijske vježbe, koje se boduju, i odvijaju se pod nadzorom asistenta.

Pokusi na predavanjima

Demonstracija nekih pojava koje se obrađuju na predavanju

Demonstracijske vježbe

Složenije pokazne vježbe s prikazom pojava koje se obrađuju na predavanju

Konzultacije

Konzultacije se odvijaju prema dogovoru s nastavnikom

Seminari

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koje se obraćuje na predmetu

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Studijski mikrofoni
 3. Studijski zvučnici
 4. Tehnika snimanja, postupci stereo snimanja
 5. Višekanalna tehnika snimanja
 6. Uređaji za efekte, uređaji za odjek, regulatori smjera
 7. Analogni stolovi za miješanje
 8. Međuispit
 9. Digitalni stolovi za miješanje
 10. Povezivanje i prilagođenje uređaja i sustava studija i režija
 11. Akustičko i optičko praćenje signala
 12. Organizacija radio stanice
 13. Linijski studijski izvori zvuka, analogni i digitalni
 14. Uređaji za napajanje i vodovi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

D. Gibson (2005.), The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production, Course Technology
Roey Izhaki (2008.), Mixing audio concepts, practices and tools, Focal Press
Philip Newel (2006.), Recording studio design, Focal Press
B. Duncan (1998.), High Performance Audio Power Amplifiers for Music Performance and Reproduction, Jordan Hill, Oxford
M. Talbot-Smith (2001.), Audio Engineers Reference Book, Focal Press

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 91854
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
74 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan