Pristupne telekomunikacijske mreže

Ishodi učenja

 1. prepoznati razine pristupnih telekomunikacijskih mreža
 2. reproducirati obilježja tehnologija pristupnih telekomunikacijskih mreža
 3. upotrijebiti modele kanala za određivanje performansi prijenosa
 4. analizirati prijenos signala komunikacijskim kanalima
 5. kreirati modele pristupnih mreža i kanala
 6. reproducirati osnovna obilježja komunikacijskih protokola korištenih u pristupnim telekomunikacijskim mrežama
 7. izračunati osnovne performanse optičkih linkova

Oblici nastave

Predavanja

Održavaju se u blokovima po dva sata.

Seminari i radionice

Studenti dobivaju temu koju moraju obraditi i prezentirati na jednom od predavanja.

Tjedni plan nastave

 1. Modeliranje i arhitekture pristupnih mreža
 2. Tehnologije digitalne pretplatničke linije (xDSL)
 3. Tehnologije digitalne pretplatničke linije (xDSL), Seminar
 4. Pasivne optičke mreže
 5. Pasivne optičke mreže, Seminar
 6. Bežične pristupne tehnologije i mreže (WiMAX)
 7. Bežične pristupne tehnologije i mreže (WiMAX), Seminar
 8. Međuispit
 9. Protokoli za upravljanje pristupom mediju
 10. Tehnike višestrukog pristupa
 11. Tehnike višestrukog pristupa, Protokoli za upravljanje pristupom mediju, Seminar
 12. Modeliranje kanala u pristupnim mrežama
 13. Simulacija prijenosa podataka i proračun performansi
 14. Simulacija prijenosa podataka i proračun performansi, Seminar
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Alen Bažant et al. (2004.), Osnovne arhitekture mreža, Element
Alen Bažant et al. (2007.), Telekomunikacije: tehnologija i tržište, Elelement
Steven Gorshe, Arvind Raghavan, Stefano Galli, Thomas Starr (2014.), Broadband Access, John Wiley & Sons

Izvedba

ID 183470
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan