Pristupne telekomunikacijske mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Arhitektura pristupnih telekomunikacijskih mreža. Komunikacijske tehnologije korištene za prijenos podataka u pristupnim mrežama. Modeliranje komunikacijskog kanala u žičnim, optičkim i bežičnim linkovima. Protokoli sloja podatkovnog linka u pristupnim mrežama. Višestruki pristup mediju. Kvaliteta usluge u pristupnim mrežama. Osnove planiranja pristupnih mreža.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Prepoznati razine pristupnih telekomunikacijskih mreža.
 2. Reproducirati obilježja tehnologija pristupnih telekomunikacijskih mreža.
 3. Primijeniti modele kanala na određivanje performansi prijenosa mrežom.
 4. Analizirati prijenos signala komunikacijskim kanalima.
 5. Kreirati modele pristupnih mreža za razne namjene.
 6. Analizirati osnovne performanse komunikacijskih protokola korištenih u pristupnim telekomunikacijskim mrežama.
 7. Proračunati osnovne performanse optičkih linkova.

Oblici nastave

Predavanja

Održavaju se u blokovima po dva sata.

Seminari i radionice

Studenti dobivaju temu koju moraju obraditi i prezentirati na jednom od predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Modeliranje i arhitekture pristupnih mreža
 2. Tehnologije digitalne pretplatničke linije (xDSL)
 3. Tehnologije digitalne pretplatničke linije (xDSL), Seminar
 4. Pasivne optičke mreže
 5. Pasivne optičke mreže, Seminar
 6. Bežične pristupne tehnologije i mreže (WiMAX)
 7. Bežične pristupne tehnologije i mreže (WiMAX), Seminar
 8. Međuispit
 9. Protokoli za upravljanje pristupom mediju
 10. Tehnike višestrukog pristupa
 11. Tehnike višestrukog pristupa, Protokoli za upravljanje pristupom mediju, Seminar
 12. Modeliranje kanala u pristupnim mrežama
 13. Simulacija prijenosa podataka i proračun performansi
 14. Simulacija prijenosa podataka i proračun performansi, Seminar
 15. Završni ispit

Literatura

Alen Bažant et al. (2004.), Osnovne arhitekture mreža, Element
Alen Bažant et al. (2007.), Telekomunikacije: tehnologija i tržište, Elelement
Steven Gorshe, Arvind Raghavan, Stefano Galli, Thomas Starr (2014.), Broadband Access, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 183470
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
40 dovoljan