Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Mentor Graphics

Opis predmeta

U okviru vještine studenti se upoznaju s naprednim postupkom projektiranja elektroničkih uređaja korištenjem Mentor Graphics PADS Standard Plus i HyperLynx programskih alata. Okvirni sadržaj: izrada električne sheme, izrada biblioteke komponenata, projektiranje tiskanih veza, analiza i simulacija (analogna simulacija, integritet signala, stabilnost napona, termalne simulacije) elektroničkih uređaja.

Ishodi učenja

 1. Koristiti programski alat Mentor Graphics PADS Standard Plus za izradu električne sheme, izradu biblioteke komponenata i projektiranje tiskanih pločica
 2. Baratati bibliotekama komponenata
 3. Baratati pravilima za projektiranje tiskanih veza
 4. Koristiti programski alat HyperLynx za analize i simulacije integriteta signala
 5. Koristiti programski alat HyperLynx za termalne analize i simulacije
 6. Kreirati arhivu projekta i upravljati arhivama projekata

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja obuhvaćaju teorijske i praktične aspekte pri projektiranju tiskanih pločica.

Laboratorijske vježbe

U sklopu laboratorijskih vježbi studenti uče postupak projektiranja i simulacija tiskanih pločica korištenjem PADS Professional i HyperLynx programskog rješenja.

Seminari

Studenti samostalno izrađuju projekt tiskane pločice prema zadanim specifikacijama koristeći PADS Professional i HyperLynx programska rješenja. Potrebno je generirati svu potrebnu dokumentaciju: blok shema, električna shema, sastavnica, tehničke karakteristike i maske za proizvodnju tiskane pločice.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 26 % 50 % 26 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 13 % 50 % 13 %
Seminar/Projekt 50 % 61 % 50 % 61 %

Tjedni plan nastave

 1. Upoznavanje s procesom projektiranja tiskane pločice. Uvod u PADS Professional programsko rješenje.
 2. Uvod u proces izrade električke sheme. Definiranje postavki projekta.
 3. Upoznavanje s korisničkim sučeljem za izradu električne sheme. Postavljanje komponenata na shemu.
 4. Tehnike dizajniranja sheme. Povezivanje komponenata.
 5. Hijerarhijski dizajn i ponovno korištenje dijelova sheme.
 6. Provjera ispravnosti sheme. Dokumentiranje sheme. Prijenos sheme na tiskanu pločicu.
 7. Analize i simulacije integriteta signala.
 8. Međuispit.
 9. Definiranje tiskane pločice. Postavljanje komponenata na tiskanu pločicu.
 10. Provjera ispravnosti tiskane pločice. Definiranje pravila za projektiranje tiskanih veza.
 11. Korištenje različitih načina projektiranja tiskanih veza (Interactive Routing i Semi AutoActive Routing).
 12. Termalne analize i simulacije.
 13. Generiranje izlaznih formata za proizvodnju (Gerber i Drill Data). Dimenzioniranje i dokumentiranje.
 14. Arhiviranje projekata i upravljanje projektima.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Literatura

Clyde Coombs (2007.), Printed Circuits Handbook, McGraw Hill Professional
Tim Williams (2013.), The Circuit Designer’s Companion, Elsevier
Eric Bogatin (2009.), Signal and Power Integrity - Simplified, Pearson Education

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 155581
  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
14 Predavanja
0 Auditorne vježbe
26 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan