Rokovi

 

Tjedan nastave

Tjedan nastave (datum)

Rok

Opis

1-2

4.10. do
15.10.2021.

 

Formiranje projektnih grupa

Mentori otvaraju stranice grupa, te započinje rad na predmetu projekt sa prvim sastankom grupe.

Važno:

Studenti trebaju jednom tjedno (ili češće) izvještavati mentora o napretku projekta. Izvještavanje može biti na način da se na kraju tjedna nastavniku pošalje mail ili online ili uživo prezentira dosadašnji napredak.

3-5

18.10. do 8.11.2021.

 

Rad na projektu 

6

8.11. do 14.11.2021.

 

Predaja prve verzije plana projekta

U navedenom tjednu studenti trebaju predati prvu verziju popunjenog dokumenta FER2_Projekt_PlanProjekta (u skladu s uputama u samom dokumentu) putem stranice grupe na predmetu.

Nastavnici će zatim odobriti dokumente ili tražiti od studentskog tima njihove revizije, ako je potrebno.

Podsjetnik: Dokumente je potrebno predati na stranici grupe unutar foruma. Predaja dokumenata je obavezna za sve grupe. 

7-12

15.11.2021.
do 5.1.2022.

 

Rad na projektu

13-14

 10.1. do 21.1.2022.

 

 

Primopredaja projekata

Putem stranice grupe potrebno je predati završne verzije plana rada i tehničke dokumentacije objavljene na stranici predmeta, a ovisno o specifičnostima pojedinih projekata s nastavnicima dogovoriti eventualne dodatne načine predaje, ovisno o tome je li rezultat softver, sklop i sl.).

Završne verzije dokumenata može predati bilo koji student iz projektne grupe.

Važno!   
Predavanje dokumenata na web-u je obavezno (nije potreban potpis), a printanu verziju u dogovoru sa mentorom (sa potpisima). 


Bez predaje svih potrebnih dokumenta nastavnik neće moći dodijeliti bodove grupi. Nakon predaje sva tri dokumenta nastavniku  će se omogućiti dodjela bodova projektu odabirom akcije „Ocijeni rad grupe“ na stranici grupe, ispod popisa studenata. 

Prezentacija
U dogovoru sa nastavnikom voditelj grupe prezentira cjelokupni rad grupe. 

U slučaju da nastavnik smatra da je projekt potrebno doraditi, nastavnik može odrediti novi termin primopredaje projekata i prezentacije, a najkasnije do početka ocjenjivanja od strane studenata (zadnji tjedan nastave). 

15a
(1. tjedan ispitnih rokova)

24.1-
28.1.2022.

nastavnici najkasnije  do
26.1.2022
u 12:00

 

studenti najkasnije do 28.1.2022

Nastavnici - dodjela bodova grupi

Ako nastavnik ne dodijeli bodove do navedenog roka, smatrat će se da je projektu dodijelio 0 bodova. Nastavnik dodjeljuje do 100  bodova po studentu, pri čemu može dodijeliti:

  • maksimalno 60 bodova rezultatu projekta,
  • maksimalno 30 bodova projektnoj organizaciji rada (planiranje projekta, efikasno odvijanje i praćenje projekta, kvaliteta projektne dokumentacije)
  • maksimalno 10 bodova prezentaciji projekta.

Studenti: voditelj projektne grupe - raspodjela bodova ostalim studentima u grupi

Voditelju grupe će se omogućiti raspodjela bodova nakon dodjele bodova od strane nastavnika, odabirom akcije „Ocijeni rad grupe“ na stranici grupe, ispod popisa studenata. 
 
Voditelj grupe raspoređuje bodove sukladno o udjelu pojedinih studenata u realizaciji projekta. Voditelj može podijeliti maksimalno dodijeljeni broj bodova samo aktivnim studentima. Ako voditelj tima ne podijeli bodove do roka, svi će dobiti 0 bodova.

Voditelj treba pratiti događanja na stranici grupe, kako bi pravodobno podijelio bodove.
Ocjena se dodjeljuje prema sljedećoj skali:

  • 0 do 49 bodova – nedovoljan (1)

  • 50 do 59 bodova - dovoljan (2)

  • 60 do 74 bodova - dobar (3)

  • 75 do 89 bodova - vrlo dobar (4)

  • 90 i više bodova - izvrstan (5)

 

 Sva pitanja vezana uz predmet Projekt možete postavljati na e-mail adresu predmet.projekt@fer.hr