Rokovi

 

Tjedan nastave

Tjedan nastave (datum)

Rok

Opis

 

 

tijekom upisa predmeta

Studenti - odabir mentora (preddiplomski)

Prilikom upisa predmeta. 

1

 

do 1.10.2019
u 23:00h

Nastavnici - potvrda studenata (1. krug) (samo preddiplomski)

Nastavnici na stranici: http://www.fer.unizg.hr/djelatnici/odabir_mentora

do 3.10.2019
u 8:00h

Nastavnici - potvrda studenata (2. krug) (samo preddiplomski)

Nastavnici na stranici: http://www.fer.unizg.hr/djelatnici/odabir_mentora

do 4.10.2019
u 23:00h

Odbori - dodjela mentora (samo preddiplomski)
neraspoređenim studentima i potvrđivanje raspoređenih

Odbori na stranici: http://www.fer.unizg.hr/djelatnici/odabir_mentora

2

10.10. do
17.10.2019.

 

Formiranje projektnih grupa

Objava stranica grupa, te početak rada na predmetu projekt sa prvim sastancima. 

Članovi studentskog tima i nastavnici trebaju održati određeni broj sastanaka, ovisno o potrebama pojedinog projekta.

Nastavnici na stranici: http://www.fer.hr/predmet/pro/grupiranje 

3-5

10.10. do 3.11.2019.

 

Rad na projektu 

6

4.11. do 10.11.2019.

 

Predaja plana projekta

U navedenom tjednu studenti trebaju predati prvu verziju popunjenog dokumenta FER2_Projekt_PlanProjekta (u skladu s uputama u samom dokumentu) putem FER Web stranica. Nastavnici će zatim odobriti dokumente ili tražiti od studentskog tima njihove revizije, ako je potrebno.

Podsjetnik: Dokumente je potrebno predati na stranici grupe unutar foruma. Predaja dokumenata je obavezna za sve grupe. 

7-13

11.11.2019.
do 15.1.2020.

 

Rad na projektu

14-15

 16.1. do 24.1.2020.

 

 

Primopredaja projekata

Putem FER Web stranica potrebno je predati završne verzije plana rada i tehničke dokumentacije objavljene na stranici predmeta, a ovisno o specifičnostima pojedinih projekata s nastavnicima dogovoriti eventualne dodatne načine predaje, ovisno o tome je li rezultat softver, sklop i sl.).

Završne verzije dokumenata može predati bilo koji student iz projektne grupe.

Važno!   
Predavanje dokumenata na web-u je obavezno (nije potreban potpis), a printanu verziju u dogovoru sa mentorom (sa potpisima). 


Bez predaje svih potrebnih dokumenta nastavnik neće moći dodijeliti bodove grupi. Nakon predaje sva tri dokumenta nastavniku  će se omogućiti dodjela bodova projektu odabirom akcije „Ocijeni rad grupe“ na stranici grupe, ispod popisa studenata. 

Prezentacija

U dogovoru sa nastavnikom voditelj grupe prezentira cjelokupni rad grupe. 

U slučaju da nastavnik smatra da je projekt potrebno doraditi, nastavnik može odrediti novi termin primopredaje projekata i prezentacije, a najkasnije do početka ocjenjivanja od strane studenata (zadnji tjedan nastave). 

1. tjedan ispitnih rokova

27.1-
31.1.2020.

nastavnici najkasnije  do
29.1.2020
u 12:00

 

studenti najkasnije do 31.1.2020

Nastavnici - dodjela bodova grupi

Upute za ocjenjivanje predmeta projekt i predmeta projekt iz programske potpore nalaze se u dokumentu "Organizacija predmeta Projekt" čiju ažuriranu inačicu možete preuzeti na stranici Dokumentipredmeta projekt ili ovdje.

Broj bodova dodjeljen projektu množi se s brojem aktivnih studenata u projektnom timu. Podaci postaju vidljivi studentima nakon što mentor odabere opciju „Spremi“. Ako nastavnik ne dodijeli bodove do navedenog roka, smatrat će se da je projektu dodijelio 0 bodova.
 
Nastavnik dodjeljuje do 100  bodova pri čemu može dodijeliti:

  • maksimalno 60 bodova rezultatu projekta,
  • maksimalno 30 bodova projektnoj organizaciji rada (planiranje projekta, efikasno odvijanje i praćenje projekta, kvaliteta projektne dokumentacije)
  • maksimalno 10 bodova prezentaciji projekta.

Studenti: voditelj projektne grupe - raspodjela bodova ostalim studentima u grupi

Voditelju grupe će se omogućiti raspodjela bodova nakon dodjele bodova od strane nastavnika, odabirom akcije „Ocijeni rad grupe“ na stranici grupe, ispod popisa studenata. 
 
Voditelj grupe raspoređuje bodove sukladno o udjelu pojedinih studenata u realizaciji projekta. Voditelj može podijeliti maksimalno dodijeljeni broj bodova samo aktivnim studentima. Ako voditelj tima ne podijeli bodove do roka, svi će dobiti 0 bodova.

Voditelj treba pratiti događanja na stranici grupe, kako bi pravodobno podijelio bodove.
Ocjena se dodjeljuje prema sljedećoj skali:

  • 0 do 49 bodova – nedovoljan (1)

  • 50 do 59 bodova - dovoljan (2)

  • 60 do 74 bodova - dobar (3)

  • 75 do 89 bodova - vrlo dobar (4)

  • 90 i više bodova - izvrstan (5)

 

 Sva pitanja vezana uz predmet Projekt možete postavljati na e-mail adresu predmet.projekt@fer.hr