Projektiranje radiofrekvencijskih i mikrovalnih integriranih sklopova

Opis predmeta

Uvod. Tehnologija integriranih sklopova. Modeliranje pasivnih i aktivnih komponenti. Planarne prijenosne linije: mikrotrakaste, prorezne i koplanarne. Pasivni sklopovi: prilagodne mreže, filtri i usmjerni sprežnici. PIN-sklopke, detektori, mješala i množila frekvencije. Pojačala malog i velikog signala. Niskošumna pojačala. Pojačala snage. Balansna pojačala i paralelni rad pojačala. RF i mikrovalni oscilatori. PLL. Integrirani sklopovi za optičke i bežične komunikacijske sustave.

Opće kompetencije

Razumijevanje pasivnih struktura i aktivnih sklopova, principa rada i fizikalnih mehanihama koji se koriste u radiofrekvencijskom i mikrovalnom području. Korištenje alata za analizu i projektiranje sklopova za radiofrekvencijsko i mikrovalno područje.

Ishodi učenja

 1. Objasniti karakteristike i projektirati mikrotrakaste, prorezne i koplanarne prijenosne linije
 2. Objasniti utjecaj parazitnih komponenata kod aktivnih i pasivnih elemenata.
 3. Objasniti rad osnovnih radiofrekvencijskih i mikrovalnih sklopova.
 4. Dizajnirati prilagodne mreže.
 5. Dizajnirati niskošumna pojačala.
 6. Dizajnirati pojačala snage.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 20 % 60 % 20 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 10 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 20 % 20 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Tehnologija integriranih sklopova.
 2. Modeliranje pasivnih i aktivnih komponenti.
 3. Planarne prijenosne linije: mikrotrakaste, prorezne i koplanarne
 4. Pasivni sklopovi: prilagodne mreže, filtri i usmjerni sprežnici
 5. PIN-sklopke, detektori
 6. Pojačala. Namjestanje radne točke. Niskošumna pojačala.
 7. Pojačala snage.
 8. Balansna pojačala i paralelni rad pojačala
 9. Mješala i množila frekvencije
 10. Mješala i množila frekvencije (2. dio)
 11. RF i mikrovalni oscilatori
 12. PLL - sklopovi za faznu sinkronizaciju
 13. Sklopovi za optičke komunikacijske sustave: multiplekser, demultiplekser, sklop za oporavak signala ritma
 14. Sklopovi za bežične komunikacijske sustave
 15. Alati za projektiranje.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektronika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

David M. Pozar (2005.), Microwave Engineering, 3rd Edition, Wiley
Thomas H. Lee (2004.), The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge
G. D. Vendelin, A. M. Pavio, U. L. Rohde (1990.), Microwave Circuit Design, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 34569
  Zimski semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan