Prijenos zvuka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Studenti će se upoznati s osnovama radiodifuzije zvuka. Obradit će se analogna AM i FM radiodifuzija i prelazak na digitalno odašilanje. Uz radidifuziji u radio i TV sustavima obradit će se prijenos zvučnog signala u mobilnim komunikacijskim mrežama. Definirati će se osnovni akustički parametri tehnoloških prostora u kojima nastaje zvuk.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne parametre sustava za radiodifuziju
 2. razlikovati sustave analogne radiodifuzije temeljene na amplitudnoj i frekvencijskoj modulaciji
 3. analizirati faze digitalizacije audiosignala s obzirom na odabranu frekvenciju uzorkovanja i interval kvantizacije
 4. usporediti osnovne principe kodiranja audiosignala
 5. analizirati prijenos zvučnog signala u 5G mreži
 6. definirati osnovne parametre koji određuju akustičku kvalitetu radijskih studija i režija
 7. navesti osnovne razlike postojećih sustava za digitalnu radiodifuziju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode na tjednoj bazi, predavanja sadrži teorijske koncepte analognih i digitalnih komunikacijskih sustava za prijenos audiosignala.

Auditorne vježbe

Praktični zadaci veznai za kvalitetu prijenosa audiosignala analognim i digitalnim komunikacijskim kanalima.

Samostalni zadaci

Projektiranje sklopova za prijenos audiopodataka.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe na osnovnim sklopovima analognih i digitalnih komunikacijskih sustava. Mjerenja na prijamnicima

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 80 % 20 % 80 % 20 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Tehologija audio studija i režija za emitiranje audio signala
 2. Upravljanje radio stanicom. tehnološki prostori za snimanje. kontrolu i spremanje audio materijala
 3. AM radio
 4. FM radio
 5. Principi digitalne modulacije i sustavi za digitalni radijski prijenos
 6. Kanalno kodiranje za audio prijenos
 7. Audio kvaliteta. kvaliteta kanalnog kodera
 8. Međuispit
 9. Kvaliteta digitalnih sustava za emitiranje radijskog signala
 10. Ocjena kvalitete prijenosa audio signala mjerenjima i modeliranjem
 11. Digitalno emitiranje audio signala.
 12. Internet radio
 13. Modeli za ocjenu kvalitete audio signala u prijenosnim mrežama
 14. Šum u digitalnim komunikacijskim sustavima za radijski prijenos
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Domitrović, Jambrošić, Petošić: Prijenos zvuka, Element,
(.), E.A. Lee, D.G, Messerschmidt: Digital Communications,

Za studente

Izvedba

ID 222711
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90-100 izvrstan
76-89 vrlo dobar
61-75 dobar
51-60 dovoljan