Prijenos zvuka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj predmeta je studente osposobiti za korištenje suvremenih radiodifuznih sustava i rad u radijskim postajama. Posebno su obrađena slijedeća tematska područja: Analogna radiodifuzija sa AM i FM sustavima. Kompanderski sustavi. Organizacija rada radijske postaje. Tehnološki prostori za pohranu, snimanje, uređivanje i odvijanje programa. Digitalizacija audio signala. Kompresija i redukcija audiosignala zasnovana na psihoakustičkim modelima. Digitalna radiodifuzija. Prijenos dodatnih informacija. Prijenos zvuka javnim nepokretnim i pokretnim komunikacijskim mrežama. Višekanalni audio sustavi u multimedijskom prijenosu. Model audio prijenosnog sustava za procjenu kvalitete primljenog signala. Mjerenje i vrednovanje kvalitete prijenosa zvuka.Interenet radio.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektronika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Opće kompetencije

Predmet daje pregled osnova prijenosa audio signala. Studenti obrađuju analogne i digitalne sustave klasične radiodifuzije zvuka te suvremene interaktivne sustave radiodifuzije višekanalnog zvuka. Steču se znanja iz korištenja javnih komunikacija za potrebe prijenosa širokopojasnog signala.

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne parametre sustava za radiodifuziju
 2. razlikovati sustave analogne radiodifuzije temeljene na amplitudnoj i frekvencijskoj modulaciji
 3. analizirati faze digitalizacije audiosignala s obzirom na odabranu frekvenciju uzorkovanja i interval kvantizacije
 4. usporediti osnovne principe kodiranja audiosignala
 5. navesti osnovne razlike postojećih sustava za digitalnu radiodifuziju
 6. identificirati probleme prelaska s analogne na digitalnu radiodifuziju
 7. objasniti organizacijsku strukturu radijske postaje
 8. definirati osnovne parametre koji određuju akustičku kvalitetu radijskih studija i režija

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu je organizirana u dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave dok se drugi ciklus se sastoji od 6 tjedana nastave i završnog ispita. nastava se provodi 15 tjedana uz ukupno opterećenje 3 sata po tjednu

Provjere znanja

Međispit i završni ispit (pismeni i usmeni dio). Laboratorijske vježbe.

Auditorne vježbe

Rješavaju se problemski zadaci iz područja.

Laboratorijske vježbe

Modeli prijenosih sustava za prijenos zvuka na računalu.

Demonstracijske vježbe

Pokazne vježbe sa FM odašiljačem i prijamnikom.

Stručni posjeti

U sklopu predavanja je organiziran posjet radijskoj postaji gdje se može vidjeti kako se znanja usvojena s predavanja koriste u praksi.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 15 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Osnove zvuka i sluha. Osnovni elementi radiokomunikacijskog sustava. Prijenos informacije u osnovnom pojasu ili pomoću signala nosioca.
 2. Analogni sustavi radiodifuzije temeljeni na amplitudnoj modulaciji. Širina pojasa amplitudno moduliranog signala. Povijesni pregled razvoja radiodifuzije.
 3. Analogni sustavi radiodifuzije temeljeni na frekvencijskoj modulaciji. Širina pojasa frekvencijski moduliranog signala. Carsonovo pravilo. Stereomultipleksni signal. Umetanje dodatnih informacija u prijenosni signal (RDS).
 4. Načini propagacije elektromagnetskog vala. Direktni i reflektirani signali. Dopplerov efekt. Karakteristika radiokomunikacijskog kanala s obzirom na šum. Osjetljivost na šum AM i FM sustava.
 5. Digitalizacija audio signala. Odabir frekvencije uzorkovanja i određivanje broja bitova kvantizacije. Odnos signal šum kod višebitovne kvantizacije s Nyquistovom frekvencijom uzorkovanja.
 6. Naduzorkovanje audiosignala. Odnos signal šum uz naduzorkovanje. Sigma delta pretvarači. Oblikovanje karakteristike šuma.
 7. Kodiranje audio signala. Frekvencijsko i vremensko maskiranje. MPEG kodiranje.
 8. Međuispit
 9. Osnove digitalnih modulacijskih postupaka. Digitalna modulacije amplitude, faze i frekvencije. Kvadraturna modulacija amplitude. Pretvaranje toka bitova u simbole. Kapacitet kanala.
 10. Osnovni principi digitalnih sustava za radiodifuziju. Osnove DAB i DAB+ sustava te njihova usporedba. Kanalno kodiranje. Vremensko i frekvencijsko ispreplitanje.
 11. DRM i DRM+ sustavi radiodifuzije, načini audio i kanalnog kodiranja u sustavima.
 12. Osnovne karakteristike drugih sustava digitalne radiodifuzije (DSR,ADR,HD Radio, DVB-T, DVB-T2, DMB). Internet radio. RadioDNS.
 13. Problemi prelaska s analognih na digitalne radiosustave. Pregled raspoloživih sustava po pojasevima. Budućnost digitalnog radija u Hrvatskoj.
 14. Organizacija radijske postaje. Osnovni akustički parametri studija i režija.
 15. Završni ispit

Literatura

John Watkinson (2001.), The MPEG Handbook, MPEG 1,2,4, Focal Press
B. Modlic, I. Modlic (1995.), Modulacije i modulatori, Školska knjiga
W. Hoegg, T. LauterBach (2003.), Digital Audio Broadcasting, Wiley
E.A. Lee, D.G, messerschmidt (1994.), Digital Communications, Kluwer Academic Publishers

Za studente

Izvedba

ID 91853
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
8 Auditorne vježbe
16 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
76 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan