Prenaponska zaštita

Opis predmeta

Putni valovi. Valna jednadžba. Refleksije i lomovi putnih valova. Petersenovo pravilo. Višestruke refleksije; mrežni dijagram. Klasifikacija prenapona prema IEC 71-1. Privremeni prenaponi; Ferrantijev efekt, ferorezonancija, nastanak i isključenje kvarova. Sklapanje neopterećenih vodova i kabela, transformatora i prigušnica. Prenaponi vrlo strma čela u metalom oklopljenim postrojenjima. Odvodnici prenapona; princip djelovanja i zaštitna zona. Klasični i metal-oksidni (MO) odvodnici. Izbor parametara MO odvodnika. Atmosferski prenaponi; mehanizam nastanka i parametri struja groma. Sustavi za detekciju munja. Zaštita nadzemnih vodova od udara munje. Zaštita rasklopnih postrojenja, transformatora i generatora. Deterministički i statistički pristup koordinaciji izolacije. Gromobranska zaštita postrojenja i i osjetljivih objekata. Elektrogeometrijski model. Prenaponska zaštita niskonaponskih (NN) sustava;zaštitne zone, uređaji za prenaponsku zaštitu u NN sustavima.

Opće kompetencije

Osnovna znanja o prenaponima, zaštitnim uređajima i računskim postupcima provjere prenaponske zaštite.

Ishodi učenja

 1. razlikovati i klasificirati prenapone
 2. povezati uzroke i posljedice pojave prenapona
 3. analizirati pojavu prenapona i nužnost korištenja uređaja prenaponske zaštite
 4. baratati s pojmovima koji određuju uređaje prenaponske zaštite
 5. izračunati i analizirati pojavu prenapona u jednostavnim simulacijskim krugovima
 6. demonstrirati aktualna saznanja iz područja prenaponske zaštite

Oblici nastave

Predavanja

Prezentacije predavanja dostupne su na web stranici predmeta

Auditorne vježbe

Rješavanje zadataka i primjera iz područja prenapona i prenaponske zaštite

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe u programu EMTP-ATP i pokusi u visokonaponskom laboratoriju

Seminari

Prema dostupnoj literaturi iz određenog područja prenaponske zaštite studenti pripremaju seminar u obliku pisanog materijala i prezentacije

Konstrukcijske vježbe

Odabir odvodnika prenapona u visokonaponskim postrojenjima

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 33 % 15 % 33 % 15 %
Domaće zadaće 33 % 20 % 33 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 60 % 30 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne definicije i podjela prenapona.
 2. Prenaponi na visokonaponskim nadzemnim vodovima.
 3. Odvodnici prenapona u rasklopnim postrojenjima i na vodovima.
 4. Odabir odvodnika prenapona.
 5. Elektrogeometrijski model za nadzemne vodove i građevine. Prenaponske zaštitne zone.
 6. Proizvodnja i mjerenje udarnih struja.
 7. Priprema za međuispit.
 8. Međuispit.
 9. Sustav za lociranje atmosterskih pražnjenja u Hrvatskoj.
 10. Teorijska osnova proračuna prijelaznih pojava.
 11. ElectroMagnetic Transient Program (EMTP) - Feranfijev efekt - Prekidanje malih induktivnih struja
 12. ElectroMagnetic Transient Program (EMTP) - Kratki spoj na 400 kV dalekovodu - Modeliranje odvodnika prenapona
 13. ElectroMagnetic Transient Program (EMTP) - Praktičan rad studenata
 14. Prezentiranje samostalnog rada studenata
 15. Prezentiranje samostalnog rada studenata

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

N. Watson, J. Arrilaga (2003.), Power Systems Electromagnetic Transients Simulation, IEE
P. Hasse (2000.), Overvoltage Protection of Low Voltage Systems, IEE
M. Padelin (1987.), Zaštita od groma, Školska knjiga
(2007.), Lightning Protection Guide, Dehn

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 86594
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
21 Predavanja
2 Auditorne vježbe
7 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan