Postupci rješavanja elektromagnetskih problema

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Teorem ekvivalencije. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema. Skalarna i vektorska valna jednadžba u odsutnosti i uz prisutnost izvora. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. Greenove funkcije za različite strukture. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM), metodom konačnih razlika (FD, FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). Periodičke strukture, meke i tvrde površine, elektromagnetske strukture sa zabranjenim pojasom frekvencija (EBG), metamaterijali i metapovršine. Punovalna i približna analiza periodičkih struktura, teorija Floquetovih modova, homogenizacija, aproksimativni rubni uvjeti. Primjeri inovativnih elektromagnetskih struktura.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Constantine A. Balanis (2012.), Advanced Engineering Electromagnetics, 2nd Edition, Wiley Global Education
S. Maci, Z. Šipuš, A. Freni, A. Mazzinghi, S. Škokić (2012.), Advanced Mathematics for Antenna Analysis, European School of Antennas (ESoA)
Per-Simon Kildal (2015.), Foundations of Antenna Engineering: A Unified Approach for Line-of-Sight and Multipath, Artech House
Douglas H. Werner, Do-Hoon Kwon (2013.), Transformation Electromagnetics and Metamaterials, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 154831
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje