Praktikum robotike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Nositelji

Prof. dr. sc.
Zdenko Kovačić

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Dragi studenti, na praktikumu robotike naučit ćete: Osnove kinematike robotskih manipulatora Projektirati svoje robotske konstrukcije Izraditi svoje projekte 3D printanjem i CNC strojevima Upravljati servo motorima kako bi pokrenuli svoje robote Osnove robotskog vida Programirati svoje robote u MATLAB-u kako bi izvršili neki robotski zadatak. Prvi dio predmeta slušat ćete predavanja i laboratorijske vježbe koji će vam objasniti gore navedene teme, a na kraju kolegija, radeći u timovima sastavit ćete i programirati svoje robote da izvrše zadani seminarski zadatak.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima ćete savladati teorijske osnove potrebne za sastavljanje prvog robotskog sustava

Seminari i radionice

Na seminaru ćete primijeniti teorijska i praktična znanja u sastavljanju prvog robotskog sustava

Laboratorij

Na vježbama ćete usvojiti praktična znanja potrebna za sastavljanje prvog robotskog sustava

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 80 % 0 % 80 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u robotiku, osnovne konfiguracije robota i pogoni u robotici
 2. Definiranje poze i položaja alata robota, Direktna kinematika
 3. Matrica transformacije, analitičko rješenje inverzne kinematike
 4. Gibanje od točke do točke, trapezna trajektorija, Taylorov postupak
 5. Pinhole model kamere, kalibracija kamere, osnove prikupljanja slike
 6. Osnovni algoritmi obrade slike
 7. Osnove izrade sučelja i upravljanje servo motorima
 8. Međuispit
 9. Praktičan rad, seminar
 10. Praktičan rad, seminar
 11. Praktičan rad, seminar
 12. Praktičan rad, seminar
 13. Praktičan rad, seminar
 14. Praktičan rad, seminar
 15. Ispit

Literatura

Peter Corke (2011.), Robotics, Vision and Control, Springer Science & Business Media
Kovačić, Zdenko ; Bogdan, Stjepan ; Krajči, Vesna (2002.), Osnove robotike, Graphis

Za studente

Izvedba

ID 220585
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
26 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan