Praktikum automatizacije

Opis predmeta

Višerazinska organizacija raspodijeljenog računalnog sustava automatizacije postrojenja i procesa. Funkcije i baze podataka razina automatizacije. Programirljivi logički kontroleri - arhitekture, programiranje i primjeri primjene. Samostalan rad s programirljivim logičkim kontrolerima - logičke funkcije, PID regulator. Komunikacije u sustavima automatizacije. Primjeri industrijskih komunikacijskih mreža i protokola. Samostalan rad s industrijskim komunikacijskim mrežama. Uvod u baze podataka u stvarnome vremenu. Komunikacijsko sučelje čovjeka i sustava upravljanja i SCADA programi. Samostalan rad sa SCADA programom.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za samostalno programiranje sustava automatizacije i upravljanja procesima i postrojenima u industriji.

Ishodi učenja

 1. identificirati osnovne funkcije i dijelove digitalnog računala u računalima u sustavu automatizacije (procesnim računalima)
 2. objasniti osnovnu strukturu sustava automatizacije
 3. objasniti osnovnu strukturu programirljivih logičkih kontrolera
 4. riješiti zadatke sekvencijalnog upravljanja u sustavu automatizacije pisanjem odgovarajućih programa za programirljive logičke kontrolere
 5. riješiti zadatke proporcionalno-integracijsko-derivacijskog (PID) upravljanja kontinuiranim procesima u sustavu automatizacije programiranjem odgovarajućih programa za programirljive logičke kontrolere
 6. integrirati pojedinačne uređaje u sustavu automatizacije u sustav automatizacije povezan standardnim fieldbus komunikacijskim mrežama
 7. primijeniti konfiguracijske alate za izradu SCADA sustava u sustavu automatizacije
 8. razviti hijerarhijski sustav automatizacije temeljen na programirljivim logičkim kontrolerima, fieldbus komunikacijskim mrežama i SCADA sustavu za konkretne primjene

Oblici nastave

Predavanja

15 školskih sati, nejednoliko raspoređeno po tjednima

Provjere znanja

Zadatci analize i sinteze programskih rješenja i konfiguracija sklopovlja u sustavu automatizacije

Laboratorijske vježbe

Rad s programskim paketom za konfiguriranje i programiranje uređaja u sustavu automatizacije

Demonstracijske vježbe

Rad s programskim paketom za konfiguriranje i programiranje uređaja u sustavu automatizacije

Konzultacije

Nakon predavanja ili prema dogovoru e-mailom

Seminari

Kompleksniji zadatci koje se demonstrira na programirljivim logičkim kontrolerima

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 10 %
Kratke provjere znanja 0 % 3 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 47 % 45 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 47 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 47 % 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Za ispitni rok nema pragova na laboratorijskim vježbama i seminaru, ali se svi oni moraju obaviti.

Tjedni plan nastave

 1. Predavanje 00 – Pravila rada na kolegiju; Predavanje 01 – Arhitekture sustava automatizacije; Predavanje 02 – Arhitektura programirljivih logičkih kontrolera (2 školska sata)
 2. Predavanje 02 (nastavak) – Arhitektura programirljivih logičkih kontrolera (2 školska sata)
 3. Predavanje 03 – Konfiguriranje i programiranje programirljivih logičkih kontrolera (2 školska sata)
 4. Predavanje 04 – Podatkovni blokovi, funkcije i funkcijski blokovi. Indirektno adresiranje. (2 školska sata) Laboratorijski blok 1 - Interaktivna laboratorijska vježba: Upoznavanje s programskim paketom za programiranje i konfiguriranje programirljivih logičkih kontrolera. (2x2 solarna sata)
 5. Predavanje 04 (nastavak) – Podatkovni blokovi, funkcije i funkcijski blokovi. Indirektno adresiranje. (2 školska sata) Laboratorijski blok 2 - Laboratorijska vježba: Programiranje PLCa – binarne i digitalne operacije. (2x2 solarna sata)
 6. Predavanje 05 – Obradba analognih veličina PLCom. Upravljanje u zatvorenoj petlji pomoću PLCa. (2 školska sata) Laboratorijski blok 3 (Seminar 1) -- Samostalni rad studenata u laboratoriju na složenijim zadatcima iz binarnih i digitalnih operacija.
 7. Laboratorijski blok 3 (Seminar 1) -- Samostalni rad studenata u laboratoriju na složenijim zadatcima iz binarnih i digitalnih operacija.
 8. Međuispit
 9. Laboratorijski blok 4 -- Laboratorijska vježba: Obradba analognih veličina PLCom. (2x2 solarna sata)
 10. Laboratorijski blok 5 -- Laboratorijska vježba: PID upravljanje korištenjem PLCa. (2x2 solarna sata)
 11. Predavanje 06 – Komunikacijske mreže u sustavima automatizacije. (2 školska sata) Laboratorijski blok 6 (Seminar 2) -- Samostalni rad studenata u laboratoriju na izvedbi PID upravljanja pomoću PLCa.
 12. Predavanje 07 – SCADA sustavi. (1 školski sat) Laboratorijski blok 7 -- Interaktivne vježbe: (7.1)Konfiguriranje fieldbus komunikacijskih mreža u sustavu automatizacije (1 solarni sat); (7.2) Konfiguriranje sučelja čovjek-stroj u sustavu automatizacije (2 solarna sata)
 13. Laboratorijski blok 8 -- Laboratorijske vježbe: (8.1) Konfiguriranje fieldbus komunikacijskih mreža u sustavu automatizacije (1 solarni sat); (8.2) Konfiguriranje sučelja čovjek-stroj u sustavu automatizacije (2 solarna sata)
 14. Laboratorijski blok 9 -- Seminar 3: Integriranje filedbus komunikacije i sučelja čovjek-stroj u okruženju složenih sustava automatizacije
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

William Bolton (2003.), Programmable Logic Controllers, third edition, Elsevier
Bogdan Wilamowski, David Irwin (2010.), The Industrial Electronics Handbook -- Industrial Communication Systems, Taylor and Francis Group
Stuart A. Boyer (2004.), SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, third edition, ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34344
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan