Planiranje pogona elektroenergetskog sustava

Opis predmeta

Energetsko-eksploatacijske značajke elektroenergetskog sustava. Pogonska stanja sustava (normalno, prijelazno, poremećeno, kritično, oporavak). Dnevni dijagram i krivulja trajanja opterećenja EES-a. Aproksimacija krivulje trajanja opterećenja. Tjedni, mjesečni i godišnji dijagrami opterećenja. Planiranje pogona EES-a (dnevno, mjesečno i godišnje). Analitičke funkcije vezane za planiranje pogona sustava. Analiza i kontrola ostvarenog pogona. Predviđanje potrošnje EES-a (metoda polinoma drugog stupnja, eksponencijalna, metoda, metoda logaritamske parabole, Gompertzova metoda, logistička metoda, empirijske jednadžbe). Angažiranje agregata u sustavu. Optimalna uloga agregata u sustavu. Slijeđenje opterećenja. Neravnoteža energije. Pričuva u EES-u (spremna-uvoz, rotirajuća, brzoupuštajuća, sporoupuštajuća). Interkonekcije. Razmjena snage i energije između sustava. Izolirani pogon sustava. Raspad i restauracija sustava. Analiza raspada EES-a koji su se realno dogodili. Mrežna pravila.

Opće kompetencije

Shvaćanje funkcioniranja pogona elektroenergetskog sustava. Znanje o najvažnijim funkcijama i različitim aktivnostima koje je potrebno provesti tijekom procesa planiranja pogona elektroenergetskog sustava.

Ishodi učenja

 1. opisati energetsko-eksploatacijske značajke elektroenergetskog sustava
 2. nabrojati i opisati stanja elektroenergetskog sustava
 3. razlikovati funkcije upravljanja elektroenergetskim sustavom u relanom vremenu
 4. generirati krivulju trajanja opterećenja sustava
 5. prepoznati pomoćne usluge sustava
 6. predvidjeti potrošnju u budućnosti korištenjem nezavisnih metoda
 7. izračunati prijenosne kapacitete spojnih vodova
 8. planirati raspodjelu opterećenja na hidro i termo agregate u sustavu

Oblici nastave

Predavanja

Dva sata tjedno.

Provjere znanja

Kontinuirano: jedan međuispit, završni ispit (sastoji se od pisanog i usmenog dijela) i tri kratke provjere tijekom semestra. Klasični ispit: sastoji se pisanog i usmenog dijela. Bodovi ostvareni na kratkim provjerama znanja računaju se za konačnu ocjenu.

Auditorne vježbe

Jedan sat tjedno.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Tri domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 9 % 0 % 9 %
Kratke provjere znanja 0 % 6 % 0 % 6 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 25 %
Napomena / komentar

Bodovi ostavreni na Domaćim zadaćama i Kratkim provjerama znanja priznat će se na klasičnom ispitu.

Tjedni plan nastave

 1. Energetsko-eksploatacijske značajke elektroenergetskog sustava. Stanja elektroenergetrskog sustava (normalno, prijelazno, poremećeno, kritično i oporavak). Učinkovitost pogona elektroenergetskog sustava. Kvaliteta isporučene električne energije (osiguranje konstantnog napona, frekvencije i valnog oblika).
 2. Dnevni dijagram i krivulja trajanja opterećenja EES-a. Podjela dnevnog dijagrama opterećenja. Aproksimacija krivulje trajanja opterećenja. Tjedni, mjesečni i godišnji dijagrami opterećenja.
 3. Planiranje pogona EES-a (dnevno, mjesečno i godišnje). Priprema pogona. Upravljanje u realnom vremenu. Analiza i kontrola ostvarenog pogona. Periodični izvještaji. Analiza poremećaja i kvarova u sustavu. Analiza postupaka operatora sustava.
 4. Upravljačke funkcije. Akvizicija i arhiviranje podataka. Kontrola topologije mreže. Kontrola prekoračenja i alarma. Regulacija frekvencije i djelatne snage te regulacija napona i jalove snage. Pogonska statistika.
 5. Analitičke funkcije vezane za planiranje pogona sustava. Predviđanje potrošnje EES-a (metoda polinoma drugog stupnja, eksponencijalna, metoda, metoda logaritamske parabole, Gompertzova metoda, logistička metoda, empirijske jednadžbe).
 6. Izrada plana remonata i održavanja. Angažiranje agregata u sustavu. Izrada srednjoročnih planova stavljanja u pogon i zaustavljanja agregata (na temelju podataka proizvođača).
 7. Slijeđenje opterećenja. Neravnoteža energije. Vrste pričuve u EES-u (spremna-uvoz, rotirajuća, brzoupuštajuća, sporoupuštajuća). Proračun potrebne pričuve u sustavu.
 8. Interkonekcije. Razmjena snage i energije između sustava. Temeljni podaci o UCTE sustavu.
 9. Izolirani pogon elektroenergetskog sustava.
 10. Sigurnost pogona elektroenergetskog sustava. Pogonska stanja sustava (normalno, prijelazno, poremećeno, kritično, oporavak). Ograničenja potrošnje. Pogonska ograničenja. Sigurnosna ograničenja.
 11. Uzroci raspada sustava. Načini i postupci tijekom restauracija sustava. Zahtjevi na proizvodne objekte.
 12. Analiza raspada EES-a koji su se realno dogodili.
 13. Studijske funkcije ekspolatacije. Off line istraživanja.
 14. Mrežna pravila.
 15. Temeljni podaci o elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

M.S. Ćalović, A.T. Sarić, P. Stefanov (2005.), Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta, Tehnički fakultet, Čačak, RS
H. Požar (1985.), Snaga i energija I, Informator, Zagreb, Hrvatska
H. Požar (1985.), Snaga i energija II, Informator, Zagreb, Hrvatska
E. Mariani, S.S. Murthy (1997.), Advanced Load Dispatch for Power Systems - Principles, Practices and Economics, Springer-Verlag, London, UK
A.J. Wood, B.F. Wollenberg (1996.), Power Generation, Operation and Control, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA