Poluvodička tehnologija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Razvoj elektronike i poluvodičke tehnologije. Principi i implikacije skaliranja i Moore-ov zakon. Kristalna struktura silicija. Rast kristala i proizvodnja silicijskih pločica. Planarna tehnologija. Principi integracije. Moderna CMOS tehnologija. Integracija postupaka planarnog procesa. Metode dopiranja poluvodiča: difuzija i ionska implantacija. Raspodjele primjesa u siliciju. Fizikalni mehanizmi pri dopiranju. Selektivnost u poluvodičkoj tehnologiji, litografija. Principi izolacije i pasivizacije, termička oksidacija. Uklanjanje materijala u poluvodičkoj tehnologiji, jetkanje. Naparavanje materijala u poluvodičkoj tehnologiji, depozicija. Metode povezivanja komponenti i blokova na čipu. Metalizacijski sustavi. Implementacija senzora poluvodičkim tehnologijama. Mikro-elektro-mehanički sustavi. Ograničenja poluvodičke tehnologije. Nove složene 3D strukture. Napredni 2D materijali. Nano-tehnologija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. opisati skaliranje poluvodičkih elektroničkih elemenata
 2. objasniti kristalnu strukturu silicija
 3. objasniti pojedine procese u poluvodičkoj tehnologiji
 4. analizirati tehnološke presjeke tranzistorskih struktura
 5. identificirati fizikalne principe pojedinih procesa u poluvodičkoj tehnologiji
 6. izdvojiti ograničenja moderne poluvodičke tehnologije
 7. integrirati pojedine procese za dobivanje MOS i bipolarnih tranzistora

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Seminari i radionice

Seminari

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Integracija procesa, Početni dio proizvodnog procesa i njegova ograničenja
 2. Završni dio proizvodnog procesa i njegova ograničenja, Samopodešavanje i stapanje
 3. Svojstva poluvodičkih materijala. defekti. nečistoće. specifikacije
 4. Difuzija
 5. Ionska implantacija, Profili primjesa. ograničenja
 6. Profili primjesa. ograničenja, Fotolitografija (projekcijska i bliska)
 7. Napredne litografske tehnike (elektronski snop. ultra ljubičasta. pečatiranje)
 8. Međuispit
 9. Jetkanje (principi. metode i oprema)
 10. Depozicija (PVD. CVD). omplementacija i ograničenja
 11. Oksidacija (metode. modeli i ograničenja)
 12. Ožičenje (tehnologija. materijali i karakteristike), Metalizacija (tehnologija. materijali i karakteristike)
 13. Električke karakteristike i ograničenja, Mikro elektro mehanički sustavi (MEMS)
 14. Integracija MEMS-ova i elektroničkih elemenata, Napredni materijali za senzore
 15. Završni ispit

Literatura

(.), James D. Plummer, Michael Deal, Peter B. Griffin (2000.), Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice, and Modeling, Prentice Hall,
(.), Stanley Wolf, Richard N. Tauber (2000.), Silicon Processing for the VLSI Era, Vol. 1: Process Technology, Lattice Press,
(.), P. Biljanović (2001.), Mikroelektronika Integrirani elektronički sklopovi, Školska knjiga,,

Za studente

Izvedba

ID 222696
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
4 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan