Predviđanje i marketing telekomunikacijskih usluga

Opis predmeta

Telekomunikacijsko tržište i usluge. Predviđanje životnog ciklusa telekomunikacijskih usluga kao temelj za poslovno planiranje i prednost na tržištu. Kvalitativne i kvantitativne metode predviđanja, primjena u telekomunikacijama. Analitički pristup predviđanju: nova usluga, postojeća usluga u promijenjenim tržišnim uvjetima, međudjelovanje usluga. Marketing usluga, kvalitativna analiza te računalno modeliranje u upravljanju marketingom. Ponašanje korisnika i izgradnja statističkih modela. Osnovne postavke strateškog upravljanja telekomunikacijskim tržištem.

Opće kompetencije

Student će steći znanja o telekomunikacijskom tržištu i uslugama te postupcima predviđanja njihovog životnog ciklusa, kao i pristupu marketingu u telekomunikacijskom okružju. Dodatno, studenti će steći znanja i vještine potrebne za razvoj i primjenu modela koji se koriste za predviđanje usluga. Nadalje, studenti će steći kompetencije za sudjelovanje u višedisciplinarnim projektima u području razvoja tržišta, gdje će surađivati sa stručnjacima iz područja telekomunikacijskih tehnologija i marketinga.

Ishodi učenja

 1. Analizirati telekomunikacijsko tržište.
 2. Predvidjeti životni ciklus telekomunikacijskih usluga.
 3. Upotrijebiti kvalitativne i kvantitativne metode predviđanja.
 4. Analizirati nove telekomunikacijske usluge, postojeće usluge u promijenjenim tržišnim uvjetima te međudjelovanje usluga.
 5. Primijeniti računalno modeliranje u upravljanju marketingom.
 6. Procijeniti ponašanje korisnika.
 7. Kreirati statističke modele koji opisuju korisničko ponašanje.
 8. Definirati osnovne postavke strateškog upravljanja telekomunikacijskim tržištem.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, s materijalima i prezentacijom postavljenom unaprijed na web.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Laboratorijske vježbe

Modeliranje i analiza telekomunikacijskih pokazatelja u alatu Microsoft Excel.

Konzultacije

Redovite tjedne konzultacije.

Stjecanje vještina

Pretraživanje literature o predviđanju i marketingu telekomunikacijskih usluga.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Domaće zadaće vezane uz relevantne studijske primjere.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 30 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Telekomunikacijsko tržište, sudionici na tržištu, korisnici i davatelji usluga. Vrste telekomunikacijskih usluga. Razvoj telekomunikacijskog tržišta, tehnološki, regulatorni i ekonomski aspekti. Uzajamnost razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije i tržišta. Strukturne promjene na tržištu.
 2. Osnovni i izvedeni indikatori razvijenosti tržišta. Segmentacija tržišta, određivanje ukupnog kapaciteta tržišta po segmentima.
 3. Životni ciklus telekomunikacijske usluge.
 4. Kvalitativne metode predviđanja i njihova primjena u telekomunikacijama: metoda procjene, Delphi metoda, metoda scenarija.
 5. Kvantitativne metode predviđanja i njihova primjena u telekomunikacijama, analitički i statistički modeli. Vremenski nizovi, kauzalne metode, modeli rasta.
 6. Predviđanje broja korisnika uporabom indikatora rasta: stopa rasta, prosječna godišnja stopa rasta, prosječna godišnja stopa rasta sa smanjenim utjecajem krajnjih točaka.
 7. Predviđanje broja korisnika uporabom modela rasta: logistički model, određivanje parametara i nesigurnost.
 8. Predviđanje nove usluge logističkim modelom, optimistički i pesimistički pristup. Generalizirani logistički modeli i njihova primjena, Bassov model, Richardsov model.
 9. Marketing u internetskom okružju. Poboljšanje vidljivosti web-stranice u izvornim rezultatima tražilica. Plaćeni ciljani oglasi. Oglašavanje zasnovano na društvenim mrežama.
 10. Predviđanje rasta postojećih usluga. Interakcija usluga, konkurentne i komplementarne usluge.
 11. Modeliranje cijene usluge, modeli za predviđanje elemenata prihoda. Razvoj poslovnih slučajeva.
 12. Marketing telekomunikacijskih usluga: segmentacija tržišta, obilježja usluge, politika cijena, promocija i distribucija. Odabir problema i razvoj istraživačkog pristupa.
 13. Prikupljanje podataka, analiza i računalno modeliranje u upravljanju marketingom.
 14. Ponašanje korisnika, izgradnja statističkih modela.
 15. Osnovne postavke strateškog upravljanja telekomunikacijskim tržištem.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

J.S. Armstrong (ed.) (2001.), Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners, Springer
K. Stordahl, N.K. Elnegaard (eds.) (2004.), Telektronikk - Telecommunications Forecasting (tematski brojevi 4-2004 i 3/4-2008), Telenor
L. Moutinho, G.D. Hutcheson (eds.) (2011.), The SAGE Dictionary of Quantitative Management Research, SAGE Publications
P. Kotler, K.L. Keller (2007.), Upravljanje marketingom, Pearson Education / Mate
J. Aaker, A. Smith (2010.), The Dragonfly Effect: Quick, Effective, and Powerful Ways To Use Social Media to Drive Social Change, Jossey-Bass
Azab, Nahed Amin (2012.), Cases on Web 2.0 in Developing Countries: Studies on Implementation, Application, and Use, IGI Global

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 127417
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan