Paralelizam i konkurentnost

Ishodi učenja

 1. Razumijevanje tipova paralelizma u računalnim sustavima
 2. Razumijevanje modela izvršavanja u paralelnim sustavima
 3. Razumijevanje koncepta konkurentnosti i razlikovanje od koncepta paralelizma.
 4. Razumijevanje koncepata koherentnosti, sinkronizacije i memorijskih modela u paralelnim sustavima.
 5. Primjena naučenih koncepata u dekompoziciji jednostavnih problema s ciljem paralelnog izvođenja.
 6. Primjena naučenih koncepata u optimizaciji performansi.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, nastavni materijali dostupni, teorijski i praktični aspekti tematske cjeline.

Samostalni zadaci

Projektni zadatak koji obuhvaća gradivo predmeta.

Laboratorij

Praktični dio predmeta fokusiran na pojedine stavke iz gradiva.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 25 % 50 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Višestruka simultana računanja. Ciljevi paralelizma (npr. propusna moć) naspram višeprocesnosti (npr. kontroliranje pristupa zajedničkim resursima).
 2. Paralelizam, komunikacija i koordinacija. Ciljevi i osnovni modeli paralelizma.
 3. Dijeljena memorija. Valentnost. Simetrični multiprocesor (SMP).
 4. Višejezgreni procesori. Dijeljena memorija u odnosu na distribuiranu memoriju.
 5. SIMD, vektorsko procesiranje. GPU (grafičke procesorske jedinice), koprocesori.
 6. Programski konstrukti za paralelizam.
 7. Podjela bazirana na zadacima.
 8. Međuispit.
 9. Podjela bazirana na podatkovnom paralelizmu.
 10. Pogreške u programiranju kojih nema u sekvencijalnom programiranju.
 11. Modeli za paralelno izvođenje programa.
 12. Procjenjivanje troška komunikacije.
 13. Balansiranje opterećenja.
 14. Akteri i reaktivni procesi (npr. rukovoditelji zahtjeva).
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Računalno inženjerstvo (profil)
Obavezni predmet smjera (1. semestar)

Literatura

John L. Hennessy, David A. Patterson (2017.), Computer Architecture, Morgan Kaufmann
Peter Pacheco (2011.), An Introduction to Parallel Programming, Elsevier
Ruud van der Pas, Eric Stotzer, Christian Terboven (2017.), Using OpenMP -- The Next Step, MIT Press
David R. Kaeli, Perhaad Mistry, Dana Schaa, Dong Ping Zhang (2015.), Heterogeneous Computing with OpenCL 2.0, Morgan Kaufmann

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183376
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan