Projektiranje električnih postrojenja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Uvodno o svrsi projektiranja. Osnove inženjeringa. Standardi. IEC norme. Zakon o gradnji. Ispitivanja, atesti. Kronologija projektiranja i izgradnje postrojenja. Projektni zadatak. Faze projektiranja električnog postrojenja. Odabir lokacije i prikupljanje podataka. Projektiranje, nacrti i dokumentacija (CAD). Glavni projekt. Strujne sheme i priključni planovi. Suglasnosti. Stručni nadzor nad izradom opreme i izvođenjem radova. Izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad. Sigurnost. Utjecaj na okoliš. Troškovi i financijska analiza. Vremenski rokovi. Izvedba postrojenja. Sabirničke konfiguracije. Izolacija i zaštita izoliranjem. Transformatori. Prekidači i rastavljači. Sekundarna oprema. Odabir mjernih transformatora. Pomoćni sustav u električnom postrojenju. Uzemljenje i zahtjevi pri projektiranju uzemljenja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Opće kompetencije

Studenti se upoznavaju s problematikom tijekom svih faza projektiranja električnog postrojenja, od proračuna električnih parametara elemenata električnog postrojenja do konačnog izbora primarne i sekundarne opreme na temelju relevantnih standarda i propisa. Razmatraju se bitni tehnički zahtjevi, tipske konfiguracije i rješenja.

Ishodi učenja

 1. opisati sheme električnih postrojenja,
 2. analizirati strujne transformatore,
 3. analizirati naponske transformatore,
 4. analizirati tehničke zahtjeve rasklopnih postrojenja,
 5. odabrati elemente postrojenja (sabirnice, sklopni aparati, transformatori, kabeli, uzemljivač),
 6. primijeniti znanja u dizajniranju sustava postrojenja.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati 2 sata tjedno uz korištenje PowerPoint prezentacija i grafoskopa.

Seminari

Tijekom semestra studenti će izraditi jedan seminarski rad.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 4 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 12 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 4 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 15 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 15 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno o svrsi projektiranja. Osnove inženjeringa. Upoznavanje s problematikom tijekom svih faza projektiranja električnog postrojenja
 2. Dokumentacija: projektni zadatak, idejno rješenje, idejni projekt, investicijski elaborat, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja, dokumentacija za pogon i održavanje.
 3. Propisi i standardi. IEC i HRN norme. Zakon o gradnji. ISO 9001.
 4. Označavanje elemenata u tehničkoj dokumentaciji elekričnih postrojenja. IEC 750. Grafički simboli.
 5. Električne sheme: pregledna, nadomjesna, jednopolna i strujna, priključni plan rednih stezaljki, unutrašnjih i vanjskih veza. Položajni nacrt.
 6. Kronologija projektiranja i izgradnje postrojenja. Faze projektiranja električnog postrojenja. Odabir lokacije i prikupljanje podataka. Suglasnosti. Stručni nadzor nad izradom opreme i izvođenjem radova. Troškovi i financijska analiza. Vremenski rokovi.
 7. Vještine (CAD, E-plan). Kontrola zadaća/Projektni zadatak
 8. Izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad. Sigurnost. Utjecaj na okoliš.
 9. Proračun električnih parametara elemenata električnog postrojenja za dimenzioniranje primarne i sekundarne opreme. Proračun pada napona i gubitka snage.
 10. Izvedba postrojenja. Sabirničke konfiguracije. Kriteriji za izbor jednopolne sheme. Izbor i dimenzioniranje elemenata postrojenja.
 11. Dimenzioniranje sabirnica. Izolacija i zaštita izoliranjem.
 12. Dimenzioniranje transformatora, prigušnica i sklopnih aparata.
 13. Dimenzioniranje kabela; zaštita od preopterećenja, provjera termičke čvrstoće i dosega zaštite.
 14. Odabir strujnih i naponskih transformatora za mjerenje i zaštitu.
 15. Uzemljenje električnih postrojenja i zahtjevi pri projektiranju uzemljenja. Proračun otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, gromobranska zaštita. Uzemljenje u NN mrežama.

Literatura

S. Badanjak (1996.), Osnove inženjeringa u izgradnji, Energetika marketing, Zagreb
Yi-Nung Chung (1986.), Computer-aided design for electrical power substations, Lamar University
J.D. McDonald (2001.), Electric Power Substations Engineering, CRC Press
Hrvatski Sabor (2007.), Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Narodne Novine RH 76/07

Za studente

Izvedba

ID 34350
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan