Poslovni aspekti informacijskih i komunikacijskih usluga

Opis predmeta

Analiza segmenata tržišta informacijskih i komunikacijskih usluga. Predviđanje životnog ciklusa ICT usluga kao temelj za poslovno planiranje i prednost na tržištu. Kvalitativne i kvantitativne metode predviđanja, primjena na difuziju informacijskih i komunikacijskih usluga. Analitički pristup predviđanju: nova usluga, postojeća usluga u promijenjenim tržišnim uvjetima, međudjelovanje usluga. Kvalitativna analiza te računalno modeliranje u upravljanju marketingom. Ponašanje korisnika i izgradnja analitičkih i statističkih modela. Razvoj i primjena modela za predviđanje prihoda ICT usluga. Osnovne postavke strateškog upravljanja ICT tržištem.

Ishodi učenja

 1. Analizirati tržište informacijskih i komunikacijskih usluga
 2. Predvidjeti životni ciklus ICT usluga
 3. Upotrijebiti kvalitativne i kvantitativne metode predviđanja
 4. Analizirati nove ICT usluge, postojeće usluge u promijenjenim tržišnim uvjetima te međudjelovanje usluga
 5. Primijeniti računalno modeliranje u upravljanju marketingom
 6. Procijeniti ponašanje korisnika
 7. Kreirati analitičke i statističke modele koji opisuju korisničko ponašanje
 8. Razviti i primijeniti modele za predviđanje prihoda ICT usluga
 9. Definirati osnovne postavke strateškog upravljanja ICT tržištem

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. (en) ICT market and services
 2. (en) ICT market and services
 3. (en) ICT service lifecycle
 4. (en) ICT service lifecycle
 5. (en) Technological, regulatory, and economic aspects of ICT markets
 6. (en) Basic and derived indicators of ICT market
 7. (en) Basic and derived indicators of ICT market
 8. Međuispit
 9. (en) Developing business cases: modelling service price; forecasting service cost/revenue and forecasting the number of customers
 10. (en) Developing business cases: modelling service price; forecasting service cost/revenue and forecasting the number of customers
 11. (en) Developing business cases: modelling service price; forecasting service cost/revenue and forecasting the number of customers
 12. (en) Developing business cases: modelling service price; forecasting service cost/revenue and forecasting the number of customers
 13. (en) Basic principles of strategic management in ICT industry
 14. (en) Basic principles of strategic management in ICT industry
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), J.S. Armstrong (ed.) (2001). Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners, Springer,
(.), K. Stordahl, N.K. Elnegaard (eds.) (2004). Telektronikk – Telecommunications Forecasting (tematski brojevi 4-2004 i 3/4-2008 ), Telenor,
(.), L. Moutinho, G.D. Hutcheson (eds.) (2011). The SAGE Dictionary of Quantitative Management Research, SAGE Publications,
(.), Moutinho, L. ; M. Sokele, Innovative Research Methodologies in Management Volume I: Philosophy, Measurement and Modelling, Palgrave Macmillan London, 2018.,
(.), Moutinho, L. ; M. Sokele, Innovative Research Methodologies in Management Volume II: Futures, Biometrics and Neuroscience Research, Palgrave Macmillan London, 2018.,

Za studente

Izvedba

ID 222699
  Zimski semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja