Ozvučenje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnovni cilj ovog predmeta je dati temeljna znanja potrebna za uspješan dizajn sustava ozvučenja primjerenog vrsti i namjeni prostora koji je potrebno ozvučiti. Uvodni dio predmeta daje pregled osnovnih parametara i pojmova vezanih uz zvuk i njegovo širenje i ponašanje na otvorenim i u zatvorenim prostorima. Obrađuju se najvažnije komponente sustava ozvučenja s naglaskom na njihovu funkciju i svrhu u elektroakustičkom prijenosnom lancu, konkretno, uređaji za prijem zvuka te pojačanje, obradu, miješanje, prijenos, usmjeravanje i reprodukciju signala, kao i načini njihova međusobnog spajanja. Posebno se obrađuju zvučnici, njihovi parametri i ugradnja u najčešće korištene tipove zvučničkih kutija. Osim zvučnika, obrađuju se i zvučnički nizovi kao složenije strukture za reprodukciju zvuka te metode upravljanja njihovom usmjernom karakteristikom. Prikazane su najčešće korištene konfiguracije sustava ozvučenja. Detaljno su prikazani postulati proračuna ozvučenja vezani uz kvantitativne parametre kao što su potrebna razina zvuka, električna snaga te potrebno i ostvarivo pojačanje, ali i kvalitativne parametre razumljivosti govora, odnosno jasnoće glazbe. Pritom je poseban naglasak stavljen na interakciju sustava ozvučenja i prostora u kojem je on instaliran. Završna tema predmeta jest projektiranje sustava ozvučenja pomoću računala.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne pojmove koji se koriste pri opisu širenja zvuka u prostoru, otvorenom i zatvorenom
 2. razlikovati elemente u lancu sustava ozvučenja prema njihovoj namjeni i tehničkim karakteristikama
 3. razlikovati pojedine tipove zvučničkih kutija te njihove prednosti i nedostatke pri aplikaciji u sustavima ozvučenja
 4. procijeniti interakciju prostora i sustava ozvučenja
 5. analizirati problem ozvučenja pojedinih prostora ovisno o njihovim akustičkim svojstvima i predviđenoj namjeni
 6. dizajnirati sustav ozvučenja koji svojim karakteristikama i topologijom osigurava najbolje moguće uvjete za prijenos zvučne informacije i primjeren je prostoru u koji se ugrađuje
 7. ocijeniti kvalitetu sustava ozvučenja i njihovu primjerenost prostoru na temelju akustičkih mjerenja i računalnih simulacija

Oblici nastave

Predavanja

Obrađuju se teorijske postavke širenja zvuka u prostoru, karakteristike elemenata elektroakustičkog lanca u sustavima ozvučenja te proračuna sustava ozvučenja. Predavanja su upotpunjena demonstracijskim primjerima.

Auditorne vježbe

Rješavaju se računski zadaci i primjeri izvedeni iz usvojenih teorijskih postavki.

Samostalni zadaci

Studenti izrađuju završni projekt sa zadatkom dizajna optimalnog sustava ozvučenja za prostor po izboru.

Laboratorij

Studenti se upoznaju s praktičnim aspektima vezanim uz sustave ozvučenja kroz rad u malim grupama.

Tjedni plan nastave

 1. Dinamički mikrofon. kristalni mikrofon. kondenzatorski mikrofon. ugljeni mikrofon. elektretski mikrofon
 2. Praktična konstrukcija dinamičkih zvučnika
 3. Praktična konstrukcija dinamičkih zvučnika
 4. Ugradnja zvučnika. konstrukcija zvučnika
 5. Utjecaj prostorije na reprodukciju zvučnika
 6. Linije za kašnjenje. filtri. kompresor. ekspander. limiter
 7. Linije za kašnjenje. filtri. kompresor. ekspander. limiter
 8. Međuispit
 9. Spajanje audio uređaja (ulazna. izlazna impedancija)
 10. Spajanje audio uređaja (ulazna. izlazna impedancija)
 11. Dijelovi sustava ozvučenja
 12. Raspored sustava ozvučenja
 13. Proračuni sustava ozvučenja
 14. Proračuni sustava ozvučenja
 15. Završni ispit

Literatura

Don Davis, Eugene Patronis, Jr., Pat Brown (2013.), Sound System Engineering (4th Edition), Focal Press
W. Ahnert, C. Steffen (1999.), Sound reinforcement engineering, E & FN Spon

Za studente

Izvedba

ID 222625
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan

Sličan predmet