Ozvučenje

Opis predmeta

Osnovni pojmovi vezani za širenje zvuka u prostoru. Referentna shema sustava ozvučenja. Osobine izvora audio signala, njihovi spektri te razine i dinamika. Aktivne komponente sustava ozvučenja. Uređaji za frekvencijsku, dinamičku i vremensku obradu audio signala. Uređaji za mješanje, prespajanje i distribuciju. Izlazna audio pojačala. Zvučnici, zvučničke kutije i zvučnički nizovi. Jednadžba sustava ozvučenja uz korištenje parametara stvarnih izvora i emitera zvuka. Proračun potrebnog i ostvarivog pojačanja u sustavu. Određivanje parametara akustičke kakvoće. Topologije sustava ozvučenja. Usporedba pojedinih sustava. Digitalno upravljani sustavi ozvučenja. Projektiranje ozvučenja pomoću računala.

Opće kompetencije

Studenti su osposobljeni za proračun, odabir i konfiguriranje optimalne inačice sustava ozvučenja za pojedine namjene.

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne pojmove koji se koriste pri opisu širenja zvuka u prostoru, otvorenom i zatvorenom
 2. razlikovati elemente u lancu sustava ozvučenja prema njihovoj namjeni i tehničkim karakteristikama
 3. razlikovati pojedine tipove zvučničkih kutija te njihove prednosti i nedostatke pri aplikaciji u sustavima ozvučenja
 4. procijeniti interakciju prostora i sustava ozvučenja
 5. analizirati problem ozvučenja pojedinih prostora ovisno o njihovim akustičkim svojstvima i predviđenoj namjeni
 6. dizajnirati sustav ozvučenja koji svojim karakteristikama i topologijom osigurava najbolje moguće uvjete za prijenos zvučne informacije i primjeren je prostoru u koji se ugrađuje
 7. ocijeniti kvalitetu sustava ozvučenja i njihovu primjerenost prostoru na temelju akustičkih mjerenja i računalnih simulacija

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja jednom tjedno u trajanju 90 min

Auditorne vježbe

Rješavaju se problemski zadaci iz područja.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se izvode u 4 ciklusa po 90 minuta.

Seminari

Dizajn sustava ozvučenja prikladnog za određeni prostor, u skladu s njegovim akustičkim svojstvima i namjeni.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni pojmovi vezani za širenje zvuka u prostoru.
 2. Referentna shema sustava ozvučenja.
 3. Osobine izvora audio signala, njihovi spektri te razine i dinamika.
 4. Aktivne komponente sustava ozvučenja.
 5. Uređaji za frekvencijsku, dinamičku i vremensku obradu audio signala. Uređaji za miješanje, prespajanje i distribuciju. Izlazna audio pojačala.
 6. Zvučnici. Mjerenje T/S parametara zvučnika. Zvučničke kutije, zvučnički nizovi.
 7. Jednadžba sustava ozvučenja uz korištenje parametara stvarnih izvora i emitera zvuka.
 8. Međuispit
 9. Proračun potrebnog i ostvarivog pojačanja u sustavu.
 10. Određivanje parametara akustičke kakvoće.
 11. Topologije sustava ozvučenja.
 12. Usporedba pojedinih sustava.
 13. Digitalno upravljani sustavi ozvučenja.
 14. Projektiranje ozvučenja pomoću računala. Ozvučenja za kongrese i konferencije
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

I. Jelenčić (1991.), Zvučnici, Školska knjiga
D. Davis, C. Davis (1987.), Sound System Engineering, H.W. Sams and Co.
W. Ahnert, C. Steffen (1999.), Sound Reinforcement Engineering, E&FN Spon

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 91851
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
4 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan