Otkrivanje znanja u skupovima podataka

Opis predmeta

Simbolički i numerički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti, primjeri i atributi. Priprema ulaznih podataka. Predstavljanje otkrivenog znanja. Algoritmi za indukciju znanja. Evaluacija rezultata. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja. Predviđanje, grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. Primjena u poslovnom odlučivanju, tehnici i medicini.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei (2011.), Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd edition, Morgan Kaufmann
Subhash Sharma (1995.), Applied multivariate techniques, John Wiley & Sons
Mark Hall, Ian W. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, Christopher J. Pall (2017.), Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques, Morgan Kaufmann

Za studente

Izvedba

ID 154839
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje