Optimizacije u telekomunikacijama

Opis predmeta

Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. Linearno programiranje i tokovi u mreži. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. Posebni algoritmi i proširenja. Optimalno usmjeravanje u mreži. Proširenje kapaciteta mreže. Kombinatoričko optimiranje. Lokalno traženje optimuma. Heuristički algoritmi. Dimenzioniranje i planiranje mreže. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža.

Studijski programi

Izvedba

ID 154841
6 ECTS