Osnove upravljanja električnim strojevima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Istosmjerni strojevi - načelo rada, matematički model. Upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog motora korištenjem AC/DC pretvarača. Struktura AC/DC pretvarača, načelo rada, tokovi energije u pretvaraču. Kaskadno upravljanje, podešavanje regulatora, tehnički i simetrični optimum. Laboratorijski postav za upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog motora. Asinkroni strojevi - načelo rada, matematički model. Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog motora korištenjem frekvencijskog pretvarača. Struktura frekvencijskog pretvarača, načelo rada, tokovi energije u pretvaraču. Skalarno upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji, karakteristike skalarnog upravljanja. Laboratorijski postav za upravljanje brzinom vrtnje asinkronog motora. Digitalni i analogni ulazi, digitalni, relejni i analogni izlazi, mjerni član brzine vrtnje. Specifične funkcije industrijskog frekvencijskog pretvarača. Samostalan rad s industrijskim frekvencijskim pretvaračem - puštanje u pogon, podešavanje regulatora brzine.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. razlikovati tipove strojeva i njihove osnovne karakteristike
 2. opisati strukturu upravljanja istomjernim strojem
 3. objasniti osnovno načelo rada istosmjernog pretvarača
 4. objasniti osnovna načela upravljanja brzinom istosmjernim strojem
 5. primijeniti standardne tehnike za podešavanje regulatora struje i brzine istosmjernog motora
 6. opisati strukturu skalarnog upravljanja asinkronim strojem
 7. objasniti osnovno načelo rada frekvencijskog pretvarača
 8. koristiti industrijski frekvencijski pretvarač za upravljanje brzinom asinkronog motora
 9. riješiti specifične zahtjeve na upravljanje asinkronim pogonom podešavanjem industrijskog frekvencijskog pretvarača

Oblici nastave

Predavanja

Tjedno se održavaju 2 sata nastave pri čemu se kombiniraju predavanja i auditorne vježbe. Tjedno opterećenje predavanjima je različito raspoređeno tijekom semestra. Rasproed predavanja za cijeli semestar se daje na uvodnom satu.

Auditorne vježbe

Tjedno se održavaju 2 sata nastave pri čemu se kombiniraju predavanja i auditorne vježbe. Tjedno opterećenje auditornim vježbama je različito raspoređeno tijekom semestra. Raspored auditornih vježbi za cijeli semestar se daje na uvodnom satu.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se odvijaju u 9 ciklusa od čega se 7 ciklusa vježbi radi na laboratorijskom postavu, a 2 ciklusa vježbi u MATLAB-u. Na laboratorijskim vježbama svaki student samostalno radi na laboratorijskom modelu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Uvjet za prolazak kolegija su odrađene sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Matematički model istosmjernog stroja. Trofazni upravljani ispravljač.
 2. Matematički model istosmjernog stroja. Trofazni upravljani ispravljač
 3. Upravljanje armaturom i uzbudom nezavisno uzbuđenog istosmjernog stroja
 4. Upravljanje armaturom i uzbudom nezavisno uzbuđenog istosmjernog stroja
 5. Kaskadno upravljanje istosmejrnim strojem. Tehnički i simetrični optimum
 6. Kaskadno upravljanje istosmejrnim strojem. Tehnički i simetrični optimum
 7. Posjeta
 8. Međuispit
 9. Matematički model asinkronog stroja. U/f načela upravljanja
 10. Matematički model asinkronog stroja. U/f načela upravljanja
 11. Izmjenični pretvarači. Modulacijske tehnike za izmjenične pretvarače korištene za U/f upravljanje
 12. Izmjenični pretvarači. Modulacijske tehnike za izmjenične pretvarače korištene za U/f upravljanje
 13. U/f upravljanje izmjeničnim strojem sa i bez mjernog člana brzine vrtnje. Ograničenje struje.
 14. U/f upravljanje izmjeničnim strojem sa i bez mjernog člana brzine vrtnje. Ograničenje struje.
 15. Završni ispit

Literatura

Jens Weidauer (2013.), Električna pogonska tehnika, Graphis
Werner Leonhard (2001.), Control of Electrical Drives, Springer

Za studente

Izvedba

ID 183462
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
38 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan