Osnove energetske elektronike

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća osnovne vrste elektroničke učinske pretvorbe, osnovne vrste učinskih pretvarača i učinskih elektroničkih sklopki, kao i primjene učinske elektronike u različitim područjima tehnike.

Ishodi učenja

 1. Analizirati rad elektroničkih učinskih pretvarača prema vrstama pretvorbe
 2. Definirati osnovne tipove elektroničke energetske pretvorbe
 3. Klasificirati elektroničke učinske pretvarače
 4. Usporediti svojstva i uporabne karakteristike učinskih poluvodičkih ventila
 5. Analizirati osnovne topologije i funkcije elektroničkih učinskih pretvarača
 6. Usporediti svojstva pojedinih vrsta elektroničkih učinskih pretvarača
 7. Analizirati složeni sustav učinskog pretvarača i njegove osnovne sastavne dijelove
 8. Analizirati negativne učinke rada elektroničkih učinskih pretvarača na izvore i trošila
 9. Prepoznati karakteristične primjere primjene uređaja učinske elektronike

Oblici nastave

Predavanja

Nastava se provodi kroz 2 nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus od 6 tjedana nastave i završnog ispita. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se provode kroz 2 nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 vježbi, a drugi ciklus od 6 vježbi. Laboratorijske vježbe se provode s tjednim opterećenjem od 1 sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 20 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 20 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove elektroničke učinske pretvorbe, Vrste elektroničke učinske pretvorbe, Pokazatelji kvalitete pretvorbe - djelotvornost. faktor snage, Podjela učinskih pretvarača
 2. Idealna poluvodička sklopka, Podjela poluvodičkih ventila utemeljena na upravljivosti, Kvadranti rada idealne poluvodičke sklopke, Idealizirani model poluvodičke sklopke, Četverokvadrantna poluvodička sklopka
 3. Topologija i topološko stanje pretvarača, Primjeri razvoja topologija
 4. Temeljni sklopovi učinske elektronike, Diodni ispravljači, Fazno upravljivi ispravljači
 5. Sklapanje i komutacija poluvodičke sklopke, Pasivne komponente kao skladišta energije, Induktivno skladištenje energije. poredna dioda
 6. Istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja, Pasivni filtri za elektroničke učinske pretvarače
 7. Istosmjerni pretvarači s galvanskim odvajanjem
 8. Međuispit
 9. Izmjenjivači, Harmonička analiza, Elektromagnetska kompatibilnost
 10. Izvori izobličenja kod elektroničkih učinskih pretvarača, Utjecaj elektroničkog učinskog pretvarača na trošilo i napojnu mrežu, Elektromagnetska kompatibilnost u učinskoj elektronici
 11. Izmjenični pretvarači, Tok energije u sklopovima učinske elektronike
 12. Struktura poluvodičke sklopke, Gubitci kod učinskih poluvodičkih ventila, Hibridne poluvodičke sklopke, Odabir poluvodičkih sklopki utemeljen na topologiji pretvarača
 13. Primjena učinske elektronike u napojnim mrežama, Primjena učinske elektronike u transportu
 14. Primjena učinske elektronike u automatizaciji i procesnoj industriji, Primjena učinske elektronike u obnovljivim izvorima energije
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Jezgreni predmeti profila 2 (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar) Predmeti specijalizacije profila (3. semestar) Predmeti specijalizacije profila (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Jezgreni predmet profila (1. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

J. Kassakian, M. Schlecht, G. Verghese (2000.), Osnove učinske elektronike - Topologije i funkcije pretvarača (prijevod), Graphis
Daniel W. Hart (1997.), Introduction to Power Electronics, Prentice Hall
V. Šunde, Ž. Jakopović, Z. Benčić (2021.), Osnove učinske elektronike - Simulacijsko modeliranje, Graphis
Andrzej M. Trzynadlowski (2016.), Introduction to Modern Power Electronics, Springer Science & Business Media
Muhammad H. Rashid (2018.), Power Electronics: Devices, Circuits And Applications, Pearson India

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183449
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
18 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan