Osnove energetske elektronike

Ishodi učenja

 1. Analizirati rad elektroničkih učinskih pretvarača prema vrstama pretvorbe
 2. Definirati osnovne tipove elektroničke energetske pretvorbe
 3. Klasificirati elektroničke učinske pretvarače
 4. Usporediti svojstva i uporabne karakteristike učinskih poluvodičkih ventila
 5. Analizirati osnovne topologije i funkcije elektroničkih učinskih pretvarača
 6. Usporediti svojstva pojedinih vrsta elektroničkih učinskih pretvarača
 7. Analizirati složeni sustav učinskog pretvarača i njegove osnovne sastavne dijelove
 8. Analizirati negativne učinke rada elektroničkih učinskih pretvarača na izvore i trošila
 9. Prepoznati karakteristične primjere primjene uređaja učinske elektronike

Oblici nastave

Predavanja

Nastava se provodi kroz 2 nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus od 6 tjedana nastave i završnog ispita. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se provode kroz 2 nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 vježbi, a drugi ciklus od 6 vježbi. Laboratorijske vježbe se provode s tjednim opterećenjem od 1 sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 20 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 20 % 60 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove elektroničke učinske pretvorbe. Vrste elektroničke učinske pretvorbe. Pokazatelji kvalitete pretvorbe - djelotvornost. faktor snage. Podjela učinskih pretvarača.
 2. Idealna poluvodička sklopka. Podjela poluvodičkih ventila utemeljena na upravljivosti. Kvadranti rada idealne poluvodičke sklopke. Idealizirani model poluvodičke sklopke. Četverokvadrantna poluvodička sklopka.
 3. Topologija i topološko stanje pretvarača. Primjeri razvoja topologija.
 4. Temeljni sklopovi učinske elektronike. Diodni ispravljači. Fazno upravljivi ispravljači.
 5. Sklapanje i komutacija poluvodičke sklopke. Pasivne komponente kao skladišta energije. Induktivno skladištenje energije. poredna dioda.
 6. Istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja. Pasivni filtri za elektroničke učinske pretvarače.
 7. Istosmjerni pretvarači s galvanskim odvajanjem.
 8. Međuispit.
 9. Izmjenjivači. Harmonička analiza. Elektromagnetska kompatibilnost.
 10. Izvori izobličenja kod elektroničkih učinskih pretvarača. Utjecaj elektroničkog učinskog pretvarača na trošilo i napojnu mrežu. Elektromagnetska kompatibilnost u učinskoj elektronici.
 11. Izmjenični pretvarači. Tok energije u sklopovima učinske elektronike.
 12. Struktura poluvodičke sklopke. Gubitci kod učinskih poluvodičkih ventila. Hibridne poluvodičke sklopke. Odabir poluvodičkih sklopki utemeljen na topologiji pretvarača.
 13. Primjena učinske elektronike u napojnim mrežama. Primjena učinske elektronike u transportu.
 14. Primjena učinske elektronike u automatizaciji i procesnoj industriji. Primjena učinske elektronike u obnovljivim izvorima energije.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
obvezni predmet studija EIT (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
obvezni predmet studija EIT (1. semestar)

Literatura

J. Kassakian, M. Schlecht, G. Verghese (2000.), Osnove učinske elektronike - Topologije i funkcije pretvarača (prijevod), Graphis
Daniel W. Hart (2006.), Introduction to Power Electronics,
V. Šunde, Ž. Jakopović, Z. Benčić (.), Osnove učinske elektronike - Simulacijsko modeliranje, Graphis
Erickson (2013.), Fundamentals of Power Electronics, Springer Science & Business Media
Tudor Volkov (2015.), Fundamentals of Power Electronics,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183449
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
18 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan