Osnove automatizacije

Ishodi učenja

 1. objasniti osnovnu strukturu sustava automatizacije
 2. objasniti osnovnu strukturu programirljivih logičkih kontrolera
 3. riješiti zadatke sekvencijalnog upravljanja u sustavu automatizacije pisanjem odgovarajućih programa za programirljive logičke kontrolere
 4. objasniti osnovne strukture automatizacije pogonskih sustava
 5. integrirati pogonske sustave u sustav automatizacije povezan standardnim fieldbus komunikacijskim mrežama
 6. primijeniti zaštitne funkcije u automatizacijskim sustavima
 7. primijeniti konfiguracijske alate za izradu SCADA sustava u sustavu automatizacije
 8. razviti hijerarhijski sustav automatizacije temeljen na programirljivim logičkim kontrolerima, fieldbus komunikacijskim mrežama i SCADA sustavu za konkretne primjene

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Rad s programskim paketom za konfiguriranje i programiranje sustava automatizacije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Kratke provjere znanja 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 40 % 50 % 40 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 15 %

Tjedni plan nastave

 1. Pregled sustava automatizacije, Topologije jednostavnih i složenih sustava automatizacije, Hijerarhijska organizacija sustava automatizacije, Elementi sustava automatizacije (aktivni i pasivni)
 2. Pregled razvoja programirljivih logičkih kontrolera (PLC), Osnovna sklopovska arhitektura PLC-a, PLC u sustavu automatizacije
 3. Sklopovska konfiguracija PLC-a, Operacijski sustav i obavljanje korisničkog programa u PLC-ima, Blokovi koda i standardizirani programski jezici za PLC-e
 4. Binarne i digitalne operacije u PLC-ima, Funkcije. funkcijski blokovi i podatkovni blokovi, Direktno i indirektno adresiranje, Obradba analognih veličina u PLC-ima
 5. Komunikacijske mreže između hijerarhijskih razina u sustavima automatizacije: zahtjevi. tipovi i topologije, Fieldbus mreže, Industrijski ethernet
 6. Topologije automatizacije pogonskih sustava, Moduli i sučelja PLC-ova prema pogonskim sustavima (digitalni. analogni. komunikacijski. senzorski moduli. itd.)
 7. Pregled industrijskih komunikacijskih protokola u pogonskim sustavima, Nadzor i dijagnostika automatiziranih pogonskih sustava
 8. Međuispit
 9. Standardi i kategorije zaštitnih funkcija, Tipovi zaštitnih funkcija u automatizacijskim sustavima
 10. Zahtjevi na sustave za nadgledanje. vođenje i prihvat podataka (SCADA) i njihove pripadne funkcionalnosti (tagovi. alarmi. recepture), Sklopovska i programska arhitektura SCADA sustava
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

D. Sumina (2013.), SIMATIC automatizacijski sustavi, Graphis, Zagreb
W. Bolton (2015.), Programmable Logic Controllers - 6th Edition, Elsevier
Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin (2010.), The Industrial Electronics Handbook - Industrial Communication Systems, Taylor and Francis Group
K. Tan, A. Putra (2011.), Drives and Control for Industrial Automation, Springer, 2011., Springer-Verlag
Stuart A. Boyer (2010.), SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition - Fourth Edition, International Society of Automation

Izvedba

ID 183443
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
27 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan