Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori

Opis predmeta

Optički komunikacijski sustavi velike brzine i velikog dometa, modulacijski postupci, sustavi s valnim multipleksiranjem (WDM). Kromatska i polarizacijska disperzija, nelinearni efekti, postupci kompeziranja disperzije. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima, poluvodički izvori i detektori. Elektronički sklopovi u optičkim primopredajnicima, strategija poboljšanja svojstava optoelektroničkog sklopa u ovisnosti o primjeni. Svjetlovodni senzorski sustavi, optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka, senzori na osnovi Braggove rešetke, interferometri, polarimetri, distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi.

Studijski programi

Izvedba

ID 154842
6 ECTS