Organizacijska psihologija

Opis predmeta

Psihološke osobine zaposlenika. Vođenje, planiranje i organiziranje. Motivacija i motiviranje. Tipični problemi u radnim organizacijama i strategije rješavanja problema. Grupni procesi, komunikacija i timski rad. Pregovaranje i rješavanje konflikata. Strategije odlučivanja. Organizacijske promjene, međukulturalne razlike, organizacijska klima.

Opće kompetencije

Temeljna znanja u području organizacijske psihologije. Upoznavanje s osnovama timskog rada, vođenja i motiviranja članova tima.

Ishodi učenja

 1. razumije ulogu organizacijske psihologije u radnoj organizaciji
 2. razlikovati osobine pojedinca važne za profesiju i radno mjesto
 3. demonstrirati vještinu upravljanja i vođenja tima
 4. primijeniti metode donošenja odluka u radom okruženju
 5. dati primjer organizacije profesionalnog treninga
 6. opisati kros-kulturalne razlike u radnim organizacijama

Oblici nastave

Predavanja

studenti će biti upoznati sa spoznajama iz područja organizacijske psihologije i načinima na koji ih mogu primijeniti u svom poslovnom životu

Provjere znanja

međuispit, završni ispit, seminari, domaće zadaće

Konzultacije

po potrebi

Ostalo

igra uloga primjena upitnika i testova

Seminari

OP u mojem budućem zanimanju

Ostalo

testovi i upitnici

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. definicija organizacijske psihologije (OP) i primjena u praksi
 2. zapošljavanje – procedure izbora kadrova, human resource management
 3. karakteristike ličnosti i temperament u kontekstu radne organizacije (RO)
 4. Stavovi i vrijednosti pojedinca i politika RO
 5. Proces učenja i profesionalni trening u RO
 6. Emocije i regulacija emocija u RO
 7. Percepcija i donošenje odluka u RO
 8. Međuispit
 9. Vođenje i menadžment
 10. Radne vrijednosti i motivacija
 11. zadovoljstvo poslom
 12. Grupni procesi
 13. Organizacijske promjene, međukulturale razlike
 14. Organizacijska klima
 15. završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Duncan Kitchin (2002.), An Introduction to Organisational Behaviour for Managers and Engineers: A Group and Multicultural Approach, Butterworth Heinemann
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Timothy Campbell (2010.), Organizational Behavior, Pearson Education, Limited
Dijana Čičin-Šain (2010.), Osnove menadžmenta, Visoka škola za turistički menadžment

Izvedba

ID 46419
  Zimski semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
79 vrlo dobar
64 dobar
50 dovoljan