Optičke mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Detaljno se obrađuju različite vrste optičkih mreža, od pristupnih i distribucijskih mreža do WDM sustava i veza na velikim udaljenostima. Objašnjena su ograničenja kod pojedinih optičkih sustava. Dat je pregled komponenti pogodnih za projektiranje pojedinih vrsta optičkih mreža. Obrađuje se projektiranje optičkog linka i optičkih mreža.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Opće kompetencije

Naglasak predmeta je na razumjevanju prednosti i ograničenja pojedinih vrsta optičkih komunikacijskih mreža. Studenti će biti sposobni primjeniti ovo znanje za razumjevanje rada optičkih komunikacijskih sustava. Također će biti osposobljeni projektirati optičke veze i komunikacijske sustave te izabirati najpogonije konfiguracije za pojedine praktične probleme.

Ishodi učenja

 1. odabrati komponente za izgradnju optičkih komunikacijskih mreža
 2. dizajnirati optičke svjetlovodne mreže vodeći računa na mnogobrojne efekte (disperzija, nelineranost, šum, optička pojačala)
 3. dizajnirati optičke mreže vodeći računa na topologiju mreže, zaštitne kapacitete, usmejravanje prometa i dodjeljivanje valnih duljina
 4. identificirati praktične probleme u izvedbi svjetlovodnih veza
 5. dizajnirati pristupne mreže velkog kapaciteta i fleksibilnosti
 6. rezimirati tendencije razvoja optičkih mreža

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta.

Laboratorijske vježbe

U sklopu predmeta održavaju se dvije laboratorijske vježbe - karakterizacija WDM-PON sustava i nelinerani svjetlovodni efekti.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Usmeni 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Tendencije razvoja optičkih mreža: zahtjevi na WDM sustave s velikim brojem valnih duljina, na metro WDM optičke mreže, na optičke veze za velike udaljenosti i na optičke veze velike brzine prijenosa.
 2. Optičke veze velike brzine prijenosa: RZ impulsni optički izvori, vanjski modulatori, kompezacija kromatske i polarizacijske disperzije.
 3. Dugoročni razvoj optičkih mreža, sveoptičke mreže, arhitektra sveoptičkih mreža, komponente za sveoptičke mreže.
 4. Zaštita u optičkim mrežama, zaštita u SDH/SONET prstenovima, zaštita u WDM prstenovima, zaštita u povezanim mreža.
 5. Algoritmi za usmjeravanje prometa. Algoritam najkraćeg puta. Planiranje zaštitnih kapaciteta. Primjer: Dijkstrov algoritam za pronalaženje najkraćeg puta.
 6. Dodjeljivanje valnih duljina u WDM optičkim mrežama. Algoritam bojanja grafa.
 7. Zračne optičke komunikacije, norme i primjene, atmosferski utjecaji na kvalitetu zračne optičke veze.
 8. Međuispit
 9. LAN mrežne strukture.
 10. Pristupne i distribucijske optičke mreže; pasivne optičke mreže; TDM-PON i WDM-PON.
 11. Projektiranje optičkog komunikacijskog sustava - metoda narušavanja snage.
 12. Optička pojačala, kaskada optičkih pojačala, šum u svjetlovodnim sustavima s optičkim pojačalima.
 13. Nelinearni efekti u svjetlovodnima, metode ublažavanja i izbjegavanja nelinearnih efekata.
 14. Praktični problemi kod dizajniranja i izvedbe komunikacijskih sustava
 15. Laboratorij - ispitivanje pasivne optičke mreže s valnim multipleksom (WDM-PON)

Literatura

R. Ramaswami, K.N. Sivarajan (2010.), Optical Networks – A Practical Perspective, Morgan Kaufmann Publishers, Inc.
J.M. Simmons (2008.), Optical Network Design and Planning, Springer
G.P. Agrawal (2005.), Lightwave Technology: Telecommunication Systems, John Wiley
B. Chomycz (2009.), Planning Fiber Optic Networks, McGraw Hill

Za studente

Izvedba

ID 86491
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
28 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
4 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan