Oblikovanje programske potpore za ugradbene računalne sustave

Ishodi učenja

 1. Dizajnirati arhitekturu složenih programskih rješenja za ugradbene računalne sustave.
 2. Analizirati zahtjeve za realizaciju složenih programskih rješenja za ugradbene računalne sustave.
 3. Koristiti moderne metodologije i alate za razvoj programske potpore u timu.
 4. Koristiti operacijske sustave za rad u stvarnom vremenu kod rješenja sa strogim vremenskim ograničenjima.
 5. Prilagoditi operacijski sustav za rad u stvarnom vremenu za ciljnu platformu.
 6. Koristiti postupke testiranja programske potpore u sigurnosno kritičnim primjenama.
 7. Primijeniti osnovne koncepte funkcionalne sigurnosti.
 8. Razlikovati smjernice i standarde za razvoj programske potpore za ugradbene računalne sustave u automobilskoj i srodnim industrijama.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Seminar/Projekt 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Načela projektiranja softvera
 2. Modeli strukture i modeli ponašanja, Načela sigurnog dizajna i sigurnog programiranja
 3. Svojstva zahtjeva. uključujući konzistentnost. valjanost. potpunost i izvedivost, Evaluacija i primjena specifikacija zahtjeva, Osnovni koncepti formalne specifikacije zahtjeva
 4. Timski razvoj sofvera, Osiguranje kvalitete softvera i uloga mjerenja
 5. Uloga operacijskog sustava, Dijelovi računalnog i operacijskog sustava
 6. Organizacija U/I uređaja, Dretve i procesi, Jezgra operacijskog sustava
 7. Struktura U/I sustava, Prekidi
 8. Međuispit
 9. Upravljanje dretvama i zamjena konteksta, Sinkronizacija i komunikacija
 10. Međusobno isključivanje, Semafori i monitori
 11. Problemi u višeprocesorskom okruiženju
 12. Fragmentacija spremnika, Straničenje, Virtualni spremnik
 13. Osnove ispitivanja, Ograničenja ispitivanja u pojedinim domenama. kao što su paralelni i sigurnosno-kritični sustavi, Statički i dinamički pristupi verifikaciji
 14. Planiranje validacije. Dokumentacija za validaciju, Upravljanje i procjena kvalitete programske potpore
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
(3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

D. E. Simon (1999.), An Embedded Software Primer, Addison Wesley
Q. Li, C. Yao (2003.), Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books
R. Barry (2009.), Using the FreeRTOS Real Time Kernel - Standard Edition, FreeRTOS.org
G.C. Buttazzo (2011.), Hard Real-Time Computing Systems, Springer Verlag

Za studente

Izvedba

ID 222548
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
2 Seminar
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan