Organizacija nastave

Oblici provođenja nastave

Predavanja se održavaju prema službenoj satnici Fakulteta i kalendaru nastave, sa po dva dvosatna predavanja tjedno kroz 2 nastavna ciklusa. U terminima predavanja održavaju se i auditorne vježbe koje su namijenjene za praktičnu pripremu za izvođenje samostalnog rada i rješavanje primjera tipičnih problemskih zadataka iz međuispita. Prvi ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus od 6 tjedana nastave i završnog ispita.

 

U okviru predmeta samostalni rad izvodi se kao grupni projekt s predajom u dvije kontrolne točke. Studente se potiče na aktivno sudjelovanje u nastavi te se takvo sudjelovanje dodatno boduje. Sudjelovanje u diskusijama s nastavnikom tijekom predavanja, prijavu mogućih pogrešaka u nastavnim materijalima ili konkretnih konstruktivnih prijedloga za njihovo unapređenje. Studenti se mogu ispitati ili usmeno ili pismeno tijekom predavanja.

 

Način polaganja

Radi učinkovitijeg sudjelovanja studenata u nastavi provodi se kontinuirana provjera znanja tijekom cijelog semestra. Kontinuirana provjera znanja obuhvaća dvije provjere znanja: međuispit i završni ispit, projekt te provjere sudjelovanja u nastavi.

Za polaganje predmeta putem kontinuirane provjere neophodno je ostvariti najmanje 50 bodova te na završnom ispitu postići ≥ 12 , na projektu ostvariti ≥ 15 te u aktivnostima ostvariti ≥ 1 bod.

Konačna ocjena se zasniva na zbroju bodova aktivnosti, projekta, međuispita i završnih ispita prema sljedećoj razdiobi i uvjetima:

  Kontinuirana nastava Ispitni rok
  Prag Udio Prag Udio
Aktivnost 1 9   9
Projekt 15 30 15 30
Međuispit   25    
Završni ispit 12 36    
Pismeni ispit     30 61
  

Formiranje ocjene:

Ukupna ocjena oblikuje se na osnovi ostvarenih bodova. a ocjenjivanje je:

Ocjena Bodovi
Izvrstan (5) ≥ 86
Vrlo dobar (4) ≥ 72
Dobar (3) ≥ 60
Dovoljan (2) ≥ 50
 

Aktivnost

Nastavnik grupe dodjeljuje do 9 boda za kratke provjere znanja koje se odvijaju tijekom semestra. Osim bodova iz pismenih provjere bodovi se mogu ostvariti i sudjelovanjem u diskusiji. Napomena: Za prolaz predmeta u kontinuiranom obliku potrebno je ostvariti minimalno jedan bod iz ovog oblika nastave. 

 

Međuispiti

Tijekom semestra provode se pismene provjere znanja: međuispit i završni ispit. Trajanje međuispita i završnog ispita je 120 minuta.

 

Međuispit se sastoji od dva dijela.

Prvi dio ispita sastoji se od trinaest zadatka, koji obuhvaćaju teorijska pitanja i vrijede po jedan bod. Prvi dio ispita obuhvaća zadatke s ponuđenim odgovorima kao i zadatke s nadopunjavanjem. Kod zadataka s ponuđenim odgovorima za bilo koji netočno zaokruženi odgovor zadatak će se ocijeniti s -0,25 bodova, dok će posve točno zaokruženi odgovori donijeti 1 bod. Zadaci s ponuđenim odgovorima se ispravljaju automatski te se priznaju žalbe jedino u slučaju pogreške pri skeniranju. Drugi dio ispita obuhvaća problemske zadatke modeliranja dijagramima obrazaca uporabe, sekvencijskim dijagramima i izradu dijagrama razreda, te nosi 12 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 25, eventualni ukupni negativni bodovi se ne prenose tj. minimalan broj bodova je 0.

 

Završnom ispitu, u okviru kontinuirane provjere znanja, mogu pristupiti studenti koji imaju minimalno jedan bod iz aktivnosti i 15 bodova iz projekta.

Gradivo završnog ispita obuhvaća teme svih predavanja.

Prvi dio ispita sastoji se od dvadeset zadatka koji obuhvaćaju razumijevanje i primjenu teorijskog znanja. Drugi dio ispita obuhvaća problemske zadatke modeliranja programske potpore UML dijagramima.

Maksimalno je moguće ostvariti je 36 bodova.

 

 
Ocjenjivanje projekta provodi se kombinacijom ocjene rada i evaluacije rješenja te usmenog ispitivanja.
 

Ispitni rok

Studenti koji ne polože predmet tijekom semestra putem kontinuiranih provjera mogu izaći na ispitne rokove ako su tijekom semestra ostvarili barem 50% bodova iz projekta. Ispitni rok sastoji se od pismenog ispita, a u konačnu ocjenu ulaze i bodovi aktivnosti i projekta. Na pismenom ispitu potrebno je postići minimalno 30 bodova.

 

Konzultacije i komunikacija s nastavnicima

Studente potičemo da komuniciraju s nastavnicima i razrješavaju moguće nejasnoće ili probleme što ranije putem konzultacija ili slanjem poruka.

Termini konzultacija nastavnika i asistenata definirani na podstranici predmeta Konzultacije.

 

Posebne potrebe

U slučaju opravdanih posebnih potreba pri pohađanju predmeta, molim da obavijestite nastavnika početkom semestra ili u trenutku potrebe.

 

Kodeks ponašanja

Od studenata se očekuje poštivanje kodeksa ponašanja Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Studente potičemo na zajedničku pripremu i suradnju u savladavanju gradiva tijekom semestra, a od svakog studenta očekujemo samostalan rad u polaganju pojedinih obaveza predmeta.

Studenti se slobodno udružuju u diskusijama pri vježbanju i rješavanju problema. Rješenja pojedinačnih zadataka, međuispita i ispita moraju biti isključivo samostalna. Studenti ne smiju prikazati tuđi rad kao svoj te ne smiju primiti ili pružiti nedopuštene oblike 'pomoći' tijekom pismenih provjera znanja (međuispiti, završni ispit, ispiti na ispitnim rokovima, kratke provjere znanja).

 

U grupnom radu potiče se suradnja između dvije ili više grupa sličnih ili različitih zadataka (rasprave ideja vezanih za rješavanje zadataka su dobrodošle). Međutim, takva suradnja ne smije rezultirati potpuno istim ili vrlo sličnim programskim rješenjem. U pojedinim slučajevima odobrava se rad u grupi. Sudionici rada u grupi moraju pismeno obrazložiti pojedinačne uloge u projektiranju i ostvarenju zadatka.